Niektóre szczególne zasady odpowiedzialności odszkodowawczej - prawo ochrony środowiska

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Niektóre szczególne zasady odpowiedzialności odszkodowawczej - prawo ochrony środowiska - strona 1 Niektóre szczególne zasady odpowiedzialności odszkodowawczej - prawo ochrony środowiska - strona 2

Fragment notatki:

Niektóre szczególne zasady odpowiedzialności odszkodowawczej
W prawie ochrony środowiska
Odesłanie do przepisów kodeksu cywilnego
To samo rozumienie szkody (choć rozszerzona bo chodzi o szkody w środowisku pojmowanym jako „dobro wspólne”)
Te same podstawy odpowiedzialności
Rozszerzenie odpowiedzialności opartej na zasadzie ryzyka na wszystkie zakłady o „zwiększonym ryzyku” lub „dużym ryzyku”
Jest to odpowiedzialność sprawcza (jeśli w dacie powstania szkody nie istnieje sprawca ani jego następca prawny to roszczenie odszkodowawcze nie powstaje)
Ale możliwa jest odpowiedzialność gwarancyjna jakiegoś podmiotu (np. SP)
odpowiedzialność cywilna nie wyłącza innej odpowiedzialności
tryb dochodzenia roszczeń - w postępowaniu cywilnym
organizacje ekologiczne mogą wstąpić do postępowania za zgodą powoda
ułatwienia procesowe - możliwość żądania od pozwanego udzielenia informacji niezbędnych do ustalenia zakresu odpowiedzialności
na koszt pozwanego, chyba że roszczenie okaże się bezzasadne
W prawie geologicznym i górniczym
Przedsiębiorca odpowiada za szkodę wyrządzoną ruchem zakładu górniczego
Nie ma roszczenia negatoryjnego wobec ruchu zakładu zgodnego z ustawą
Odpowiedzialność sprawcza z modyfikacjami
Zasada- odpowiada sprawca (lub jego następca prawny)
Gdy nie można go ustalić - uprawniony w chwili ujawnienia szkody do wydobywania kopaliny w granicach obszaru górniczego
Ostatecznie - SP (organ nadzoru górniczego)
Odpowiedzialność solidarna przedsiębiorcy i podwykonawców trudniących się zawodowo powierzonymi czynnościami
Podstawowy sposób naprawienia szkody - restytucja naturalna
Możliwa ugoda na podstawie której poszkodowany sam wykona przywrócenie na koszt przedsiębiorcy
Restytucja pieniężna tylko gdy naturalna:
Jest niemożliwa
Niesie ze sobą koszty rażąco przekraczające wysokość szkody
Zapobieganie skutkom - stosuje się odpowiednio przepisy o naprawie szkód
W praktyce - roszczenie o zwrot zwiększonych kosztów budowy na terenie górniczym (dla wzmocnienia konstrukcji zmierzającego do zapobieżenia szkodzie)
Tryb dochodzenia roszczeń - modyfikacje:
Konieczność wyczerpania postępowania ugodowego (odmowa lub milczenie przez 30 dni)
Zwolnienie od kosztów sądowych powoda
W prawie atomowym
Szkody jądrowe: Szkody na osobie i mieniu (także lucrum cessans)
Szkody na środowisku (koszty środków w celu przywrócenia)


(…)

… dochodzenia roszczeń - modyfikacje:
Konieczność wyczerpania postępowania ugodowego (odmowa lub milczenie przez 30 dni)
Zwolnienie od kosztów sądowych powoda
W prawie atomowym
Szkody jądrowe: Szkody na osobie i mieniu (także lucrum cessans)
Szkody na środowisku (koszty środków w celu przywrócenia)
Koszty zastosowania środków zapobiegawczych lub ratunkowych
Zaostrzone ryzyko, wyłączenia tylko dla:
Szkody…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz