Niektóre organy administracji rządowej w zakresie ochrony środowiska

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Niektóre organy administracji rządowej w zakresie ochrony środowiska - strona 1 Niektóre organy administracji rządowej w zakresie ochrony środowiska - strona 2 Niektóre organy administracji rządowej w zakresie ochrony środowiska - strona 3

Fragment notatki:

Niektóre organy administracji rządowej w zakresie ochrony środowiska Naczelnym organem administracji rządowej jest w tym zakresie minister właściwy do spraw środowiska . Stosownie do ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej do jego zadań należą m.in. sprawy: ochrony i kształtowania środowiska oraz racjonalnego wykorzystywa­nia jego zasobów, ochrony przyrody, w tym w parkach narodowych, krajobrazowych i re­zerwatach przyrody, oraz ochrony gatunków roślin i zwierząt, prawem chronionych lasów, zwierzyny i innych tworów przyrody, geologii i gospodarki zasobami naturalnymi,, ochrony lasów i gruntów leśnych, Sprawuje on nadzór nad m.in: - Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki, - Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego, - Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, - Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, - Państwowym Gospodarstwem Leśnym „Lasy Państwowe", a podlegają mu: Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Minister właściwy do spraw środowiska wykonuje zadania z zakresu: administracji geologicznej - przy pomocy Głównego Geologa Kraju (art. 101pr.g.g.), ochrony przyrody - przy pomocy Głównego Konserwatora Przyrody (art. 92 u.o.p.). przedstawianie propozycji i wniosków, zmierzających do tworzenia wa­runków zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz do zacho­wania lub poprawy jego stanu. Przewodniczącego PROŚ, jego zastępców, sekretarza oraz członków (w liczbie do 30) na okres 5 lat powołuje (odwołuje) minister spośród przedsta­wicieli nauki, środowisk zawodowych, organizacji ekologicznych oraz przed­stawicieli samorządu gospodarczego (art. 387 i n. pr.o.ś.). Z kolei do zadań Państwowej Rady Ochrony Przyrody (PROP) należy m.in. - ocena stanu przyrody, -opiniowanie strategii, planów i programów dotyczących przyrody, - ocena realizacji krajowej strategii ochrony przyrody, Członków PROP (w liczbie do 40) na okres 5 lat powołuje (odwołuje) minister spośród działają­cych na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki oraz organiza­cji społecznych; przewodniczącego i zastępców powołuje rada (art. 96 u.o.p.). Organem doradczym ministra właściwego do spraw środowiska jest także Krajowa Komisja do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko. Do jej zadań należy m.in.: - wydawanie opinii w niektórych sprawach przedłożonych przez ministra - monitorowanie systemu ocen oddziaływania na środowisko, - opiniowanie projektów akt dotyczących ocen oddziaływania na środo­wisko.

(…)

… Inspektor Ochrony Środowiska. Powołuje (odwołuje) go Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska.
Inspektor wojewódzki jest powoływany przez wojewodę i w jego imieniu wykonuje zadania (kompetencje) inspekcji.
Do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należą zwłaszcza:
- kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym wykorzystywaniu zasobów przyrody…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz