Kontrola wewnątrzadministracyjna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 721
Wyświetleń: 3563
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kontrola wewnątrzadministracyjna - strona 1 Kontrola wewnątrzadministracyjna - strona 2 Kontrola wewnątrzadministracyjna - strona 3

Fragment notatki:


KONTROLA WEWNĄTRZADMINISTRACYJNA Kontrola wewnątrzadministracyjna - pojęcie To instytucje kontrolne usytuowane w systemie organów administracji publicznej. Wyróżniamy: kontrole resortową, instancyjną, między resortową, prokuratorską oraz kontrole sprawowana przed regionalne izby obrachunkowe. 1. Resortowa - wykonywania w ramach struktury organizacyjnej resortu, czyli organ kontrolny i organ kontrolowany podporządkowany jest temu samemu naczelnemu lub centralnemu organowi administracji rządowej. Kontrola ta wynika z zależności organów. Organ nadrzędny odpowiada za działalność organu podporządkowanego i stąd potrzebuje od niego informacji, które pozwalają na ocenę działalności organu. Taka kontrola zachodzi zawsze między organami zajmującymi w strukturze resortu pozycję nadrzędna a jednostkami działającymi na niższych szczeblach. 2 . instancyjna - szczególna forma wykonywania kontroli resortowej, wiąże się często z wykonywaniem funkcji nadzoru, organ kontrolujący ma prawo do zmiany rozstrzygnięć organu niższego stopnia. Charakteryzuje ją niepełny obiektywizm, ponieważ organ kontrolujący jest zwykle współodpowiedzialny za działania organu kontrolowanego. Wymaga ona uzupełnienia innymi formami kontroli, zwłaszcza sądową. Dla zwiększenie bezstronności powołuje się organy odwoławcze np. samorządowe kolegium odwoławcze.
3. międzyresortowa - zadania administracji często nie mogą być zamknięte w ramach jednego resortu. Istnieją organy, które będąc podporządkowanymi jednemu określonemu naczelnemu organowi administracji rządowej, sprawują kontrolę działalności podmiotów pozostających poza strukturą danego resortu. Wśród tego typu kontroli występują inspekcje specjalne - ich zadaniem jest czuwanie nad realizacji zadań administracji w sferze działania różnych resortów. Inspekcje dzielimy na dwie grupy: o pełnym zakresie i o ograniczonym. Do pierwszej należy: kontrola skarbowa - organami kontroli są minister finansów publicznych jako naczelny organ kontroli skarbowej, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej jako organ wyższy nad dyrektorami urzędów kontroli skarbowej oraz dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej. Kontroli podlegają wszystkie podmioty zobowiązane do świadczeń na rzecz Skarbu Państwa, podmioty wydatkujące środki z budżetu państwa, oraz zarządzające mieniem państwowym, a także płatnicy i inkasenci podatków. Celem kontroli jest ochrona interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa oraz zapewnienie skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych i innych należności stanowiących dochód państwa. Państwowa inspekcja sanitarna - do 2002r zespolona była z wojewoda i samorządem powiatowym. Obecnie jest centralnym organem administracji rządowej podległym ministrowi do spraw zdrowia. Organami państwowej inspekcji sanitarnej są: Główny Inspektor Sanitarny, państwowy wojewódzki inspektor sanit. (powołuje Główny Inspektor Sanitarny), państwowy powiatowy insp. sanit. (powołuje woj. Inspektor Sanitarny),

(…)

… może wydać zarządzenie pokontrolne albo decyzje administracyjna, bądź tez wszcząć egzekucje. Inspektor może w drodze decyzji nałożyć obowiązek podjęcia działań zmierzających do usunięcia szkodliwego oddziaływania na środowisko, wymierzyć karę pieniężną a nawet wstrzymać działalność. Inspekcja handlowa - powołana do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa. Zadania inspekcji wykonują: -Główny Inspektor Inspekcji Handlowej oraz -wojewoda przy pomocy woj. inspektora inspekcji handlowej jako kierownika wojewódzkiej inspekcji handlowej wchodzącej w skład zespolonej administracji handlowej. Inspekcja handlowa podlega Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, on także powołuje Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej. zaś woj. Inspektora powołuje za zgodą Głównego inspektora wojewoda. Do zadań Inspekcji Handlowej należy: - kontrola legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji, handlu i usług, - kontrola produktów znajdujących się w obrocie, - podejmowanie mediacji w celu ochrony interesów i praw konsumentów, - organizowanie i prowadzenie sądów polubownych, - prowadzenie poradnictwa konsumenckiego…
… jest organem centralnym podległym ministrowi do spraw rolnictwa.
Utworzono także wojewódzkich inspektorów, jako kierowników wojewódzkiej inspekcji ochrony roślin i nasiennictwa, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej.
Inspekcja Farmaceutyczna - Głównego Inspektora powołuje i odwołuje premier na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia. Inspekcja Weterynaryjna - Inspekcją kieruje Główny…
… nad działalności samorządów terytorialnych w zakresie spraw finansowych. Istnieje 16 regionalnych izb, a zasięg każdej izby obejmuje jedno województwo. Siedziby RIO pokrywają się z siedzibami województw. Są to państwowe organy nadzoru i kontroli. Oprócz kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego dokonują kontroli w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych takich podmiotów jak: związki
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz