Sejmik województwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sejmik województwa - strona 1 Sejmik województwa - strona 2 Sejmik województwa - strona 3

Fragment notatki:

58. Sejmik województwa Jest to organ stanowiący i kontrolny województwa . Kadencja sejmiku wynosi 4 lata, licząc od dnia wyborów. Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich, 30 w województwach do 2mln mieszkańców oraz po 3 radnych na każde kolejne rozpoczęte 500 tys.
Odwołanie sejmiku przed upływem kadencji możliwe jest wyłącznie w drodze referendum wojewódzkiego.
Do jego wyłącznej właściwości należy(art.18):
stanowienie aktów prawa miejscowego, w szczególności: statutu województwa, zasad gospodarowania mieniem wojewódzkim, zasad i trybu korzystania z wojewódzkich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
uchwalanie strategii rozwoju województwa oraz programów wojewódzkich,
uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego,
podejmowanie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
podejmowanie uchwały w sprawie szczegółowości układu wykonawczego budżetu województwa, z zastrzeżeniem, że szczegółowość ta nie może być mniejsza niż określona w odrębnych przepisach,
uchwalanie budżetu województwa,
określanie zasad datacji przedmiotowych i podmiotowych z budżet województwa,
rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu województwa, sprawozdań finansowych woj. Oraz sprawozdań z wykonania wieloletnich programów woj.,
podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium zarządowi województwa z tytułu wyk. Budżetu woj.,
uchwalanie, w granicach określonych ustawami, przepisów dot. podatków i opłat lokalnych,
podejmowanie uchwał w sprawie powierzenia zadań samorządu województwa innym jednostkom samorządu terytorialnego,
uchwalanie „ Priorytetów współpracy zagranicznej woj.” ,
podejmowanie uchwał w sprawie uczestnictwa w międzynarodowych zrzeszeniach regionalnych i innych formach współpracy regionalnej,
wybór i odwołanie zarządu województwa oraz ustalanie wynagrodzenia marszałka woj.,
rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu woj., w tym w szczególności z działalności finansowej i realizacji programów( programów wojewódzkich)
powoływanie i odwoływanie, na wniosek marszałka województwa, skarbnika woj., który jest głównym księgowym budżetu woj.,
podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia stowarzyszeń i fundacji oraz ich rozwiązywania, a także przystępowania do nich lub występowania z nich,
podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych woj. dot.:
zasad nabywania , zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, chyba,że przepisy szczególne stanowią inaczej; do czasu określenia zasad zarząd może dok. Tych czynności wyłącznie za zgodą sejmiku,
emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,


(…)


Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych województwa
Pracuje on na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego sejmiku.
Uchwały sejmiku zapadają zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu, w głosowaniu jawnym lub jawnym imiennym. Odrzucenie w głosowaniu uchwały o udzieleniu absolutorium jest równoznaczne z przyjęciem uchwały o nie udzieleniu absolutorium.
Sejmik woj. wybiera spośród swojego grona większością bezwzględną, w obecności, co najmniej połowy swojego składu, przewodniczącego i nie więcej niż 3 wiceprzewodniczących. Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy sejmiku oraz prowadzenie jego obrad. Przewodniczący może wyznaczyć do wyk. swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego i nie wyznaczenia wiceprzewodniczącego…
…. samorządowych jednostek organizacyjnych do wydania w jego imieniu tych decyzji. Decyzje wydane przez zarząd woj. w sprawach z zakresu administracji publicznej odpisuje marszałek, wymienia się w niej imiona i nazwiska członków zarządu, którzy brali udział w wydaniu decyzji. Służy od niej odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, a w sprawach powierzonych na podstawie porozumienia z wojewodą…
… organizacyjnego urzędu marszałkowskiego.
Zasady i tryb działania zarządu określa statut województwa.
Po upływie kadencji sejmiku zarząd działa do dnia wyboru nowego zarządu.
Marszałek województwa organizuje pracę zarządu woj. i urzędu marszałkowskiego, kieruje bieżącymi sprawami woj. oraz reprezentuje woj. na zewnątrz. W sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz