Sekretarz i skarnik powiatu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sekretarz i skarnik powiatu - strona 1

Fragment notatki:

SEKRETARZ I SKARBNIK POWIATU . Ustawy samorządowe przewidują 2 obowiązkowe stanowiska w strukturach j.s.t.: skarbnika i sekretarza. Skarbnik jest głównym księgowym budżetu j.s.t. Przysługuje mu prawo kontrasygnaty czynności dokonywanych przez j.s.t., które mają spowodować powstanie zobowiązania pieniężnego. Skarbnik powiatu ma prawo uczestniczenia w pracach zarządu bez prawa głosowania oraz w pracach RP gdzie ma prawo głosu doradczego. Sekretarz powiatu ma prawo uczestniczenia w pracach zarządu bez prawa głosowania, a także w pracach RP gdzie przysługuje mu prawo głosu doradczego. Sekretarza i skarbnika powiatu powołuje RP zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym na wniosek przew. zarządu.
78.ORGANY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA I ICH KRÓTKA CHARAKT . Organami sam. województwa są sejmik województwa i zarząd woj. Marszałek woj. posiada szczególny status prawny w samorządzie woj. Nie został on wyodrębniony wśród organów tego sam., mimo, iż z pewnością jest organem adm. publ. SW jest kolegialnym organem stanowiącym i kontrolnym, który pochodzi z wyborów bezpośrednich. ZW jest kolegialnym organem wykonawczym. W jego skład liczący obligatoryjnie 5 osób, wchodzi marszałek woj. jako jego przewodniczący, wicemarszałek lub 2 wicemarszałków i pozostali członkowie.
79.PODEJMOWANIE UCHWAŁ PRZEZ ORGANY SAM. WOJ . Uchwały SW zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu, w głosowaniu jawnym lub jawnym imiennym, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. Odrzucenie w głosowaniu uchwały o udzieleniu absolutorium jest równoznaczne z przyjęciem uchwały o nieudzieleniu absolutorium. Uchwałę w sprawie absolutorium SW podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu SW. Uchwały ZW zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu zarządu w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos marszałka woj.
80.SEJMIK WOJEWÓDZTWA- SKŁAD I CHARAK. PRAWNY . SW zajmuje eksponowaną pozycję wśród organów woj. Organ ten podejmuje najważniejsze decyzje w sprawach mu przekazanych a dotyczących woj. SW pełni 2 funkcje: stanowiącą i kontrolną. Kontroluje działalność organu wykonawczego tj. ZW oraz dodatkowo woj. samorządowe jedn. org. SW stanowi przepisy powszechnie obowiązujące. Funkcja stanowiąca realizowana jest podczas sesji. Ustawodawca nie stanowi o domniemaniu kompetencji na rzecz SW. Na szczeblu woj. takie domniemanie zostało ustanowione na rzecz ZW. SW to organ pochodzący z bezpośrednich wyborów. W skład SW wchodzą radni w liczbie 30 w województwach liczących do 2 mln mieszkańców oraz po 3 radnych na każde kolejne rozpoczęte 0,5 mln mieszkańców. Kadencja SW trwa 4 lata i liczy się ją od dnia wyborów. Odwołanie SW przed upływem kadencji jest możliwe tylko w drodze referendum wojewódzkiego.


(…)

… przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju. W przypadku wyborów przedterminowych pierwszą sesję zwołuje osoba, którą Prezes RM wyznaczył do pełnienia funkcji organów samorządu województwa.
83.KOMISJE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA. Sejmik może powoływać ze swojego grona stałe (na czas kadencji sejmiku) i doraźne komisje do wykonywania określonych zadań. W celu…
… przeprowadza się wybory przedterminowe, które zarządza Prezes RM. Wybory przedterminowe powinny być zarządzone i przeprowadzone w ciągu 60 dni od wystąpienia przyczyny ich zarządzenia.

… przestrzennego, 4) uchwalanie budżetu województwa, 5) rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu, sprawozdań finansowych woj., sprawozdań z wykonywania wieloletnich planów woj., 6) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych, 7) podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi z tytułu wykonania budżetu, 8) uchwalanie przepisów dotyczących podatków i opłat lokalnych, 9…
… mogą pochodzić z SW lub spoza niego. Również marszałkiem woj. może być osoba spoza składu radnych sejmiku.
85.ZARZĄD WOJEWÓDZTWA- POWOŁYWANIE. SW wybiera zarząd woj. w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy. Marszałka woj. wybiera się bezwzględną większością głosów ustawowego składu sejmiku, zaś wicemarszałka oraz pozostałych członków zarządu na wniosek marszałka…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz