System prawa - strona 2

note /search

Struktura traktatu akcesyjnego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • System prawa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1113

STRUKTURA TRAKTATU AKCESYJNEGO Źródło: Tekst pobrano ze strony internetowej: www.ukie.gov.pl. Dokumenty akcesyjne składają się z trzech części (Traktat dotyczący przystąpienia do UE w ścisłym rozumieniu, Akt Przystąpienia, Akt końcowy). Traktat Akcesyjny podlega ratyfikacji zgodnie z uregulowaniami...

Typy aktów wspólnotowych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • System prawa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 644

TYPY AKTÓW WSPÓLNOTOWYCH ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 września 2003 r. dostosowujące do decyzji Rady 1999/468/WE przepisy odnoszące się do komitetów, które wspomagają Komisję w wykonywaniu jej uprawnień wykonawczych ustanowionych w instrumentach podlegających procedurze ...

Unia Europejska - osobowość prawna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • System prawa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1365

Unia Europejska - osobowość prawna W TUE /po traktacie z Lizbony /występuje zapis dot. osobowości prawnej UE. Zapis taki występuje też w TEWEA. Osobowość prawna = zdolność prawna + zdolność do czynności prawnych Suwerenność = samowładność + całowładność Suwerenność Nie ulega wątpliwości fakt, iż po...

Unia Europejska a publiczna władza UE

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • System prawa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1085

Unia Europejska a publiczna władza UE 1. Modus operandi Unii Europejskiej Integracja jest procesem o zmiennej intensywności i dynamice, procesem kształtowania i rozwoju instytucji, poprzez który określonym grupom politycznych aktorów lub jednostek (podmiotów) przypisuje się autorytatywnie określone...

Wprowadzenie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • System prawa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 826

Dla lepszego zrozumienia problematyki publikacji aktów prawnych należy na początek przedstawić krótką charakterystykę obecnej ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U.05.190.1606) [zwana dalej „uoan”]. Uoan określa zasad...

Cechy organizacji ponadpaństwowych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • System prawa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1596

Cechy organizacji ponadpaństwowych /supranarodowych Schemat opracowano na podstawie: Prawo Unii Europejskiej. Testy, kazusy, tablice, Opr. A.Łazowski, A.Łabędzka, M. Szpunar, CHBeck, Warszawa 2003. Supranarodowość, metoda wspólnotowa i uwspólnotowienie („communitarisation") Traktat o powołaniu...