wprowadzenie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wprowadzenie - strona 1 wprowadzenie - strona 2 wprowadzenie - strona 3

Fragment notatki:

Dla lepszego zrozumienia problematyki publikacji aktów prawnych należy na początek przedstawić krótką charakterystykę obecnej ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U.05.190.1606) [zwana dalej „uoan”]. Uoan określa zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz zasady i tryb wydawania dzienników urzędowych. Zasady i tryb ogłaszania umów międzynarodowych, a także układów zbiorowych pracy określają odrębne ustawy. W obowiązującym stanie prawnym istnieje obowiązek ogłoszenia aktów normatywnych w dziennikach urzędowych. Akty normatywne ogłaszane w dziennikach urzędowych, co do zasady wchodzą w życie po 14 dniach od ich ogłoszenia chyba, że akt określa inny termin. W przypadku aktów wydawanych na podstawie ustaw istnieje obowiązek ogłoszenia do dnia wejścia ustawy w życie.
Dzienniki urzędowe w RP to: Dziennik Urzędowy RP Dziennik Ustaw, Dziennik Urzędowy RP „Monitor Polski”, Dziennik Urzędowy RP „Monitor Polski B”, Dzienniki Urzędowe ministrów, kierujących działem administracji rządowej, Dzienniki Urzędowe urzędów centralnych, Wojewódzkie dzienniki urzędowe ,
a ponadto dodany przez art. 36 pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej wydawany przez Urząd Oficjalnych Publikacji Komisji Europejskiej.
Zgodnie z ustawą Dziennik Ustaw, Monitor Polski i Monitor Polski B wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Rządowego Centrum Legislacji. Kancelaria może zlecić wyspecjalizowanym jednostkom gospodarczym niektóre czynności związane z drukiem i rozpowszechnianiem Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Monitora Polskiego B (art.21 ust 1). Ministrowie kierujący działami administracji rządowej oraz kierownicy urzędów centralnych wydają własne dzienniki urzędowe. Wojewódzki dziennik urzędowy wydaje wojewoda. Prezes Rady Ministrów może postanowić o wydawaniu wspólnego dziennika urzędowego dwóch lub więcej ministrów kierujących działami administracji rządowej oraz wspólnego dziennika urzędów centralnych podległych Prezesowi Rady Ministrów.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Wydanie Specjalne - adresowany do 11 nowych państw członkowskich, wydawany w 11 (9+2) językach tychże państw od 1 maja 2004 (wersja rumuńska i bułgarska od 1.01.2007). Zawiera akty prawne i dokumenty UE/Wspólnotowe promulgowane do końca kwietnia 2004 (w przypadku Bułgarii i Rumunii do końca grudnia 2006). Promulgacja MATERIALNA (przy użyciu druku) - promulgacja ELEKTRONICZNA (przy użyciu nośników elektronicznych)

(…)

…);
kontrakty publiczne rozpisywane przez instytucje UE;
kontrakty Europejskiego Funduszu Rozwoju (dot. krajów AKP);
PHARE, TACIS oraz inne kontrakty z Europy Środkowej i Wschodniej;
projekty finansowane przez Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Centralny oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju;
kontrakty dotyczące Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Islandia i Liechtenstein);
kontrakty…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz