typy aktów wspólnotowych

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
typy aktów wspólnotowych - strona 1 typy aktów wspólnotowych - strona 2 typy aktów wspólnotowych - strona 3

Fragment notatki:

TYPY AKTÓW WSPÓLNOTOWYCH ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 września 2003 r. dostosowujące do decyzji Rady 1999/468/WE przepisy odnoszące się do komitetów, które wspomagają Komisję w wykonywaniu jej uprawnień wykonawczych ustanowionych w instrumentach podlegających procedurze określonej w art. 251 Traktatu WE 1882/2003/WE
ROZPORZĄDZENIE RADY z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie swobody przemieszczania się na podstawie wizy długoterminowej 1091/2001/WE
ROZPORZĄDZENIE RADY z dnia 25 maja 1999 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) 1074/1999/EURATOM
ROZPORZĄDZENIE RADY z dnia 3 czerwca 1971 r. określające zasady mające zastosowanie do okresów, dat i terminów 1182/71/ EWG, EURATOM ROZPORZĄDZENIE RADY z dnia 25 lipca 1967 r. określające uposażenie członków Komisji EWG i Komisji Euratom, a także Wysokiej Władzy, którzy nie zostali mianowani członkami Jednej Komisji Wspólnot Europejskich NR 423/67/EWG, NR 6/67/EURATOM
ROZPORZĄDZENIE RADY z dnia 29 lutego 1968 r. zmieniające rozporządzenie Rady nr 423/67/EWG, nr 6/67/Euratom z dnia 25 lipca 1967 r. określające uposażenie członków Komisji EWG i Komisji Euratom, a także Wysokiej Władzy, którzy nie zostali mianowani członkami Jednej Komisji Wspólnot Europejskich 261/68/ EWG, EURATOM, EWWiS
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI z dnia 7 lipca 1995 r. ustanawiające pewne szczegółowe uzgodnienia w celu wykonania wspólnotowych procedur podejmowania decyzji w odniesieniu do zezwoleń na wprowadzenie do obrotu produktów stosowanych u ludzi lub weterynaryjnych 1662/95/WE
ROZPORZĄDZENIE (WE) EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO NR 1745/2003z dnia 12 września 2003 r. DOTYCZĄCE STOSOWANIA REZERW OBOWIĄZKOWYCH EBC/2003/9
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 7 czerwca 1999 r. ustanawiajaca procedure uznawania kwalifikacji w zakresie dzialalnosci zawodowych, objetych dyrektywami w sprawie liberalizacji i srodków przejsciowych oraz uzupelniajaca ogólne systemy uznawania kwalifikacji 99/42/WE
DYREKTYWA RADY z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne 2000/43/WE
JEDENASTA DYREKTYWA RADY z dnia 26 marca 1980 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do podatków obrotowych - wyłączenie francuskich departamentów zamorskich z zakresu stosowania dyrektywy 77/388/EWG 80/368/EWG
DYREKTYWA KOMISJI z dnia 27 kwietnia 1989 r. zmieniająca po raz drugi załączniki do dyrektywy Rady 77/96/EWG w sprawie badań świeżego mięsa wieprzowego na obecność włosieni (trichinella spiralis) przed przywozem z państw trzecich 89/321/EWG


(…)

… 2000/261/WSiSW
DECYZJA RAMOWA RADY z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między Państwami Członkowskimi 2002/584/WSiSW
DECYZJA KOMITETU WYKONAWCZEGO z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie wprowadzenia w życie Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 19 czerwca 1990 r. SCH/Com-ex (94) 29, rev. 2
WSPÓLNE DZIAŁANIE z dnia 16 grudnia 1996 r.przyjęte przez Radę na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej dotyczące jednolitego wzoru dokumentu pobytowego 97/11/WSiSW
DECYZJA RADY z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wspólnego stanowiska określonego na podstawie art. J.2 Traktatu o Unii Europejskiej w odniesieniu do ograniczenia stosunków gospodarczych z Libią 93/614/WPZiB
DECYZJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZEBRANYCH W RAMACH RADY z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia tymczasowego dokumentu podróży 96/409/WPZiB
WSPÓLNE STANOWISKO z dnia 7 lipca 1995 r. określone przez Radę na podstawie art. J.2 Traktatu o Unii Europejskiej w odniesieniu do przedłużenia zawieszenia niektórych ograniczeń w handlu z Federalną Republiką Jugosławii (Serbii i Czarnogóry) 95/254/WPZiB
WSPÓLNE DZIAŁANIE z dnia 22 listopada 1996 r. przyjęte przez Radę na podstawie art. J.3 i K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, dotyczące środków chroniących przed skutkami eksterytorialnego stosowania ustawodawstwa przyjętej przez państwa trzecie oraz działaniami opartymi na nim lub z niego wynikającymi 96/668/WPZiB
WSPÓLNA STRATEGIA RADY EUROPEJSKIEJ z dnia 11 grudnia 1999 r.w sprawie Ukrainy 1999/877/WPZiB
DECYZJA SEKRETARZA GENERALNEGO RADY…
… publicznych 87/305/EWG
DECYZJA RADY I KOMISJI z dnia 13 grudnia 1993 r. w sprawie zawarcia Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, między Wspólnotami Europejskimi, ich Państwami Członkowskimi a Republiką Austrii, Republiką Finlandii, Republiką Islandii, Księstwem Liechtensteinu, Królestwem Norwegii, Królestwem Szwecji i Konfederacją Szwajcarską 94/1/WE, EWWiS
DECYZJA KOMITETU STAŁYCH…
… z dnia 2 czerwca 1997 roku ustanawiającym Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii, ścisłej współpracy między Centrum a Radą Europy
UMOWA W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA KRÓLESTWA SZWECJI do Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz