Prawo rzymskie - strona 19

Zastaw - omówienie.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 749

Zastaw. Zastaw - dzisiaj nazywamy tak prawo rzeczowe, przysługujące wierzycielowi na cudzej rzeczy ruchomej dla zaspokojenia jego wierzytelności, i to z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami. W każdym zastawie występują: - dłużnik, który w celu zabezpieczenia wierzytelności ustanawia na rzecz...

Zdarzenia prawne.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 959

Zdarzenia prawne. Elementy każdego stosunku cywilnoprawnego: Norma prawna - wyznacza dany stosunek prawny Treść prawna i obowiązki określone przez tę normę prawną Podmioty owych praw i stosunków Zdarzenia cywilnoprawne Zdarzenia prawne mogą być albo niezależne od ludzkich zachowań (urodzenie, ...

Zmiana podmiotu zobowiązań.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1155

Zmiana PODMIOTU zobowiązań. 1.Zmiana wierzyciela - przelew 2.Zmiana dłużnika- przelew długu: Wierzytelności= CESJA - delegatio debiti - expromissio ad1) Cesja-(przelew wierzytelności)- to prawne przeniesienie wierzytelności wobec dłużnika( debitor cessus) , na osobę trzecią( cessionarius) za pomoc...

Zmiany w przedmiocie świadczenia.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 798

Zmiany w przedmiocie świadczenia Wynagrodzenie szkody. Zmiana przedmiotu świadczenia— może nastąpić na skutek niemożliwości wykonania pewnego świadczenia z przyczyn : FAKTYCZNYCH PRAWNYCH Pierwotnie W wyniku późniejszych (sprzedaż rzeczy okoliczności nieistniejącej lub wy- Wtedy przedmiot jętej z...

Zobowiązania jak gdyby z kontraktów.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

Zobowiązania jak gdyby z kontraktów. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia Negototium gestio - zachodziła wtedy, gdy pewna osoba bez żadnego obowiązku podejmowała się z własnej inicjatywy prowadzenia jednej albo wielu spraw w interesie innej osoby. Z takiego jednostronnego działania powstać mógł...

Źródła zobowiązań.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 714

Źródła zobowiązań. Okres zemsty prywatnej: W najdawniejszych czasach, prymitywne rodziny pasterskie zamieszkujące góry Albańskie i trudniące się wypasem bydła i owiec były samowystarczalne. Kiedy jednak produkcja przerastała potrzeby własne zaszła konieczność wymiany wyprodukowanej nadwyżki na art...

Środki egzekucyjne.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

ŚRODKI EGZEKUCYJNE: LEGIS ACTIO PER MANUS INIECTIONEM - LEGIS ACTIO PER PIGNORIS CAPIONEM Dwie pozostałe actiones były właściwie środkami egzekucyjnymi . L. a. p e r m a n u s i n i e c t i o n e m - służy do osobistej egzekucji pretensji wierzyciela (czyli na osobie dłużnika). Przy pomocy tego po...

Bieg postępowania.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

B I E G P O S T Ę P O W A N I A: Dwie fazy. Pierwsza przed jurysdykcyjnym magistratus . W okresie królewskim - przed królem; do 367 p.n.e. przed konsulem potem przed pretorem . Chodziło o ustalenie prawne spornej kwestii, o ustalenie programu procesowego. Odróżniano wyraźnie ius d i c e r e i i u...

Charakterystyka prawa epoki niewolnictwa.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 735

Charakterystyka prawa epoki niewolnictwa. Prawo epoki niewolnictwa jest najstarszym prawem w ogóle. Wyłaniającemu się na gruzach wspólnoty pierwotnej państwu typu niewolniczego towarzyszy pojawienie się norm prawnych, których celem jest przede wszystkim utrwalenie własności prywatnej właścicieli ni...

Działalność jurystów.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 847

D Z I A Ł A L N O Ś Ć J U R Y S T Ó W Liczne pisma - głównie komentarze do prawa cywilnego i edyktu, także: dzieła o treści dydaktycznej (instytucje) dzieła obejmujące całokształt prawa (digesta) pisma autoryzowanych jurystów stały się bezpośrednio źródłem prawa obowiązującego coraz większe znacze...