Ekonomia - strona 19

note /search

Dobra publiczne- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 595

DOBRA PUBLICZNE: np.: obrona narodowa, sądownictwo, bezpieczeństwo publiczne, oświetlenie ulic, powszechna oświata Cechy dóbr publicznych: niewykluczalność (wszyscy mogą z nich korzystać) niekonkurencyjność (dobra te nie podlegają konkurencji rynkowej) zerowy koszt krańcowy Problem gapowicza (f...

Miary pieniężne- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

MIARY PIENIĘŻNE M 0 - najwęższa miara zasobów pieniądza. Inaczej: baza monetarna lub pieniądz wielkiej mocy M 0 = banknoty i monety znajdujące się w obiegu + pogotowie kasowe banków komercyjnych + bankowe wkłady gotówkowe w banku centralny...

Mierniki dochodu narodowego- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1281

MIERNIKI DOCHODU NARODOWEGO Jak liczyć dochód narodowy? liczyć wyłącznie dobra finalne; stosować głównie ceny czynników produkcji, gdyż część dóbr nie jest sprzedawane na rynku (np. obrona narodowa, bezpieczeństwo); W przypadku takich dóbr ich wartość jest obliczana według kosztów ponoszonych przez...

Oszczędności- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 567

OSZCZĘDNOŚCI Cały dochód gospodarstw domowych jest wydatkowany na konsumpcję oraz na oszczędności. Y = C + S W długim okresie krańcowa skłonność do oszczędności KSO (MPS) kształtuje się w granicach 0,15- 0,20 Ponieważ : Y = C + S oraz C = a + bY to S = -a + (1-b)Y gdzie (1-b) jest krańcową skłonn...

Pojęcie państwa- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 553

POJĘCIE PAŃSTWA Złożona zróżnicowana wewnętrznie , wieloszczeblowa struktura administracyjna społeczeństwa zamieszkującego określone terytorium, dysponująca władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Lub: Centralne i lokalne instytucje i urzędy publiczne, których działalność związana jest z fun...

System bankowy- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

SYSTEM BANKOWY METODY ODDZIAŁYWANIA BANKU CENTRALNEGO NA PODAZ PIENIĄDZA ustalanie rozmiarów bazy monetarnej Baza monetarna- banknoty i monety znajdujące się w obiegu + pogotowie kasowe banków komercyjnych + bankowe wkłady gotówkowe w bank...

Rynek kapitałowy - WGPW

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 931

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: To papiery wartościowe, dające prawo do współudziału we własności, w zyskach spółki akcyjnej oraz prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (WZA). Co do głosu: 1 akcja to wielokrotność głosów- nie więcej niż 5 głosów na akcję (w pr...

Mnożnik inwestycyjny - prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 966

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Stały monitoring koniunktury w gospodarce Wpływ KSK na skalę wahań koniunkturalnych- ograniczenie tego wpływu (lub kontrola) poprzez nałożenie podatków. Wpływ inwestycji na wahania koniunkturalne- konieczność stymulowania popytu w sytuacji spadku...

Rynek, popyt i podaż - prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 994

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Rynek to ogół warunków ekonomicznych, w których dochodzi do zawierania transakcji wymiennych miedzy sprzedawcami a nabywcami Definicja węższa: rynek to jakiekolwiek miejsce- fizyczne i nie fizyczne- gdzie dokonuje się sprzedaży i zakupu towarów....

Przedsiębiorstwo jako podmiot w gospodarce

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 567

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Cechy szczególne spółki jawnej: brak osobowości prawnej, podleganie pod opodatkowanie według stawek podatku, dochodowego od osób fizycznych, nieograniczona odpowiedzialność za wyniki ekonomiczne firmy, decyzje firmy na zasadzie jednomyślności wła...