Prawo pracy

note /search

Prawo pracy - rozwiązany test

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Prawo pracy
Pobrań: 2758
Wyświetleń: 9254

...W czasie trwania umowy na czas określony: a. Strony mogą uzgodnić dłuższy okres wykonywania pracy w ramach tej samej umowy o pracę b. Istnieje ustawowy zakaz zawierania dodatkowych uzgodnień co do czasu trwania umowy o pra...

Prawo pracy - dr Matusik Grzegorz

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 952
Wyświetleń: 4690

...Prawo – zbiór zasad postępowania ustalony przez państwo i przez państwo zabezpieczony Prawo pracy – ogół norm prawnych i regulujących pracę człowieka Cechy pracy: Działalność podejmowana w celach zarobkowych Podporządkowanie płaszczyzny (organizacyjne, techniczne, finansowe, BHP) Wykon...

PODSTAWOWE ZASADY I ŹRÓDŁA PRAWA PRACY

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo pracy
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1694

PODSTAWOWE ZASADY PRAWA PRACY:-(Rozdział II - art. 10 - 18): Zasada wolności pracy - art. 10§1 - „Każdy ma prawo do swobodnie wybranej pracy. Nikomu, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie, nie można zabronić wykonywania zawodu.” Zasada prawa do wynagrodzenia - art.10§2 - „Państwo określa mi...

Czas pracy i urlopy pracownicze

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo pracy
Pobrań: 770
Wyświetleń: 1904

CZAS PRACY I URLOPY PRACOWNICZE CZAS PRACY- to czas w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy Systemy czasu pracy: Podstawowy czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5 ...

Obowiązki pracodawcy i pracownika

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo pracy
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1183

OBOWIĄZKI I RODZAJE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACODAWCY I PRACOWNIKA PRACODAWCY WG KODEKSU PRACY art. 94 zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami. Dokonuje tego: przełożony, pracownik...

Ochrona pracy kobiet i młodocianych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo pracy
Pobrań: 847
Wyświetleń: 4074

OCHRONA PRACY KOBIET I MŁODOCIANYCH- PRZEPISY KODEKSOWE i PRZEPISY NIEKODEKSOWE np. rozporządzenie RM z dn. 10 września 1996 w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet Ochrona pracy wszystkich kobiet zakaz zatrudniania kobiet przy pracach szczególnie uciążliwy...

Wynagrodzenie za pracę

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo pracy
Pobrań: 826
Wyświetleń: 2233

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA I RODZAJE INNYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH Pracodawca zatrudniający ponad 20 pracowników (układ zbiorowy). Musi mieć regulamin wynagrodzenia w której wyróżnione są stanowiska pracy i wynagrodzenie za ich urzędowanie. Pracownicy budżetowi wiedzą najlepie...

Rodzaje stosunków pracy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo pracy
Pobrań: 350
Wyświetleń: 966

Rodzaje stosunków pracy Dwa rodzaje rekrutacji ze strony pracodawcy: Wewnętrzna, czyli awanse wewnątrz zakładowe,oparte na znajomości kandydata (trzeba znaleźć na poprzednie stanowisko również nowego kandydata) Zewnętrzna, za pomocą ogłoszenia, za pomocą wyspecjalizowanej firmy Rodzaje rekrutacj...

ROZPATRYWANIE SPORÓW O ROSZCZENIA ZE STOSUNKU PRACY

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo pracy
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1498

ROZPATRYWANIE SPORÓW O ROSZCZENIA ZE STOSUNKU PRACY Dochodzenie roszczeń -Pracownik może dochodzić swych roszczeń ze stosunku pracy na drodze sądowej. Przed skierowaniem sprawy na drogę sądową pracownik może żądać wszczęcia postępowania pojednawczego przed komisją pojednawczą. (Art. 242.) Spory o ...

Rozwiązanie umowy o pracę

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo pracy
Pobrań: 679
Wyświetleń: 2296

1. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem A) ROZWIĄZANIE UMOWY ZAWARTEJ NA CZAS NIEOKREŚLONY: WYPOWIEDZENIE - to jednostronne oświadczenie woli złożone przez 1 ze stron stosunku pracy 2 stronie powodujące ustanie umowy o pracę po okresie wypowiedzenia przewidzianym w kodeksie. W wypowiedzeni...