PODSTAWOWE ZASADY I ŹRÓDŁA PRAWA PRACY

Nasza ocena:

5
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1267
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
PODSTAWOWE ZASADY I ŹRÓDŁA PRAWA PRACY - strona 1

Fragment notatki:

PODSTAWOWE ZASADY PRAWA PRACY:-(Rozdział II - art. 10 - 18):
Zasada wolności pracy - art. 10§1 - „Każdy ma prawo do swobodnie wybranej pracy. Nikomu, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie, nie można zabronić wykonywania zawodu.”
Zasada prawa do wynagrodzenia - art.10§2 - „Państwo określa minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę”.
Zasada - obowiązek pracodawcy szanowania godności i innych dóbr osobistych pracownika - -art. 111-„Pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika”. Art. 943. [Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi]
§1. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.
§ 2. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Zasada równego traktowania pracowników -art.112.-„Pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków; dotyczy to w szczególności równego traktowania mężczyzn i kobiet w zatrudnieniu”
Zasada zakazu dyskryminacji pracowników - art. 113. „Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy - jest niedopuszczalna.”
Zasada prawa pracownika do wypoczynku - art. 14 - „Pracownik ma prawo do wypoczynku, który zapewniają przepisy o czasie pracy, dniach wolnych od pracy oraz o urlopach wypoczynkowych.”
Zasada swobody nawiązania stosunku pracy - art.11- „ Nawiązanie stosunku pracy oraz ustalenie warunków pracy i płacy, bez względu na podstawę prawną tego stosunku, wymaga zgodnego oświadczenia woli pracodawcy i pracownika.”
Zasada odpłatności pracy - art.13 -„Pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Warunki realizacji tego prawa określają przepisy prawa pracy oraz polityka państwa w dziedzinie płac, w szczególności poprzez ustalanie minimalnego wynagrodzenia za pracę.”
Zasada zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy - art.15- „Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy.”
Zasada zapewnienia bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeb pracowników -art.16 - „ Pracodawca, stosownie do możliwości i warunków, zaspokaja bytowe, socjalne i kulturalne potrzeby pracowników”

(…)

…, jest obowiązany ułatwiać pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych”
ŹRÓDŁA PRAWA PRACY:
Konstytucja RP.
Ustawy: Kodeks pracy - ustawa z dn. 26.VI.1974 r.
Akty podstawowe - rozporządzenia RM, Prezesa RM oraz poszczególnych ministrów.
Układy zbiorowe pracy - regulaminy pracy (regulamin wynagradzania - art.772, regulamin pracy - art.104§1, statuty pracy.
Prawo pracy UE - traktaty i rozporządzenia

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz