ROZPATRYWANIE SPORÓW O ROSZCZENIA ZE STOSUNKU PRACY

Nasza ocena:

5
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1498
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ROZPATRYWANIE SPORÓW O ROSZCZENIA ZE STOSUNKU PRACY - strona 1

Fragment notatki:

ROZPATRYWANIE SPORÓW O ROSZCZENIA ZE STOSUNKU PRACY
Dochodzenie roszczeń -Pracownik może dochodzić swych roszczeń ze stosunku pracy na drodze sądowej. Przed skierowaniem sprawy na drogę sądową pracownik może żądać wszczęcia postępowania pojednawczego przed komisją pojednawczą. (Art. 242.)
Spory o roszczenia ze stosunku pracy rozstrzygają:
1) sądy pracy - stanowiące odrębne jednostki organizacyjne sądów rejonowych oraz
2) sądy pracy i ubezpieczeń społecznych - stanowiące odrębne jednostki organizacyjne sądów wojewódzkich,
zwane sądami pracy.
Wniesienie sprawy z zakresu prawa pracy - art., 461 KPC - Powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone bądź przed sąd właściwości ogólnej pozwanego, bądź przez sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy.
Do właściwości sądów rejonowych, bez względu na wartość przedmiotu sporu, należą sprawy z zakresu prawa pracy Ustalenie istnienia stosunku pracy, O uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy,
O przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia,
O odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy,
Sprawy dotyczące kar porządkowych i świadectwa pracy oraz roszczenia z tym związane.
Wartość przedmiotu sporu: - art.17 pkt.4:
- przekracza 75 tys. Zł - Sąd okręgowy,
- poniżej 75 tyś. Zł. - Sąd rejonowy.
Pismo wszczynające postępowania - pozew - powinno zawierać:
Oznaczenie sądu,
Oznaczenie pozwanego, - czyli pracodawcy,
Oznaczenie powoda, - czyli pracownika,
Określenie żądania,
Uzasadnienie żądania,
Złożenie pozwu z odpisem dla strony przeciwnej,
Doręczenie mu podpisanego pisma.
Opłaty sądowe związane z postępowaniem - art. 263 - Postępowanie w sprawach o roszczenia pracownika ze stosunku pracy jest wolne od opłat sądowych.
Wydatki związane z czynnościami podejmowanymi w toku postępowania, o którym mowa w § 1, ponosi tymczasowo Skarb Państwa.
Sąd pracy w orzeczeniu kończącym postępowanie w instancji rozstrzyga o tych wydatkach, stosując odpowiednio przepisy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, z tym, że obciążenie pracownika tymi wydatkami może nastąpić w wypadkach szczególnie uzasadnionych.
WYROKI SĄDU:
Wyrok sądu I instancji - nie jest prawomocny, ale nadany jest z rygorem natychmiastowej wykonalności. (W czasie 7 dni od ogłoszenia wyroku należy złożyć wniosek o jego uzasadnienie, następnie jest 2 tygodnie na wniesienie apelacji od daty doręczenia wniosku.)

(…)

… 7 dni od ogłoszenia wyroku należy złożyć wniosek o jego uzasadnienie, następnie jest 2 tygodnie na wniesienie apelacji od daty doręczenia wniosku.)
Wyrok sądu II instancji - to wyrok prawomocny, nadzwyczajny. Możliwość złożenia skargi kasacyjnej - środek zaskarżenia, gdy wartość przedmiotu zaskarżenia jest nie mniejsza niż 10.000 zł. do SN w terminie 2 miesięcy. W przypadku wyroków…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz