Dochodzenie roszczeń pracowniczych - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dochodzenie roszczeń pracowniczych - omówienie - strona 1 Dochodzenie roszczeń pracowniczych - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

28.Droga dochodzenia roszczeń pracowniczych Roszczenia pracownicze, jeśli tylko są wiarygodne i prawnie uzasadnione, powinny być przez pracodawcę zaspokojone dobrowolnie. Jest to zasad - w praktyce nie znajduje należytego odzwierciedlenia. Dlatego tez ustawodawca stworzył prawne gwarancje ochrony interesów pracownika naruszonych bezprawnym działaniem lub zaniechaniem pracodawcy.
Należy do nich:
- zinstytucjonalizowane postępowanie pojednawcze
- droga postępowania przed niezależnymi sądami pracy
Postępowania pojednawcze
- jego celem jest rozpoznanie zaistniałego sporu na drodze ugodowej (polubownej). Przez ugody strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie łączącego ich stosunku prawnego, między innymi w celu uchylenia zaistniałego sporu
- organem właściwym jest komisja pojednawcza - rozpoznaje, ale nie rozstrzyga spraw o roszczenia pracownicze; jest jedynie organem pojednawczym, pełni funkcje arbitra godzącego uczestników konfliktu; zbliża rozbieżne stanowiska pracownika i pracodawcy, wypracowuje propozycje warunków ugody możliwych do przyjęcia przez obie strony
- niedopuszczalne jest zawarcie ugody, która byłaby sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego
( - w razie pojednania się stron i niewykonani ugody przez pracodawcę podlega ona egzekucji w trybie przepisów KPC
- jeżeli z okoliczności danego przypadku wynika nieprzejednane stanowisko pracodawcy w zakresie niemożności ugodzenia się, przewodniczący komisji pojednawczej może odmówić wszczęcia postępowania pojednawczego
Odmowa wszczęcia postępowanie - w związku z przedawnieniem roszczeń pracownika lub przedawnieniem rozpoznania sprawy przez komisję pojednawczą
- jeśli postępowanie przed komisją pojednawczą nie doprowadzi do ugody, komisja na żądanie pracownika, zgłoszone w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowanie pojednawczego, przekazuje niezwłocznie sprawę sądowi pracy; wtedy wniosek pracownika o polubowne załatwienie sprawy zastępuje pozew (pracownik może jednak wnieść pozew do sądu na zasadach ogólnych) )
- komisja pojednawcza jest uprawniona do rozpatrzenia każdej sprawy należącej do właściwości sądów pracy i w stosunku do każdego pracownika
- komisja pojednawcza może być powołana u każdego pracodawcy; powołują ją wspólnie pracodawca i zakładowa organizacja związkowa, a jeśli u danego pracodawcy nie działa zoz - pracodawca po uzyskaniu pozytywnej opinii pracowników;
Komisja może być także powoływana doraźnie
Droga sądowa
- jest dostępna dla każdego pracownika, bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy
- do kognicji sądów pracy należą sprawy:


(…)

… się przepisy prawa pracy
* o odszkodowania dochodzone od pracodawcy na podstawie przepisów o świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
- zasadą jest, że roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne
Roszczenia przedawnionego nie można dochodzić, chyba że ten, przeciwko komu roszczenie przysługuje, zrzeka się korzystania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz