Rozwiązanie umowy o pracę

Nasza ocena:

5
Pobrań: 595
Wyświetleń: 2135
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozwiązanie umowy o pracę - strona 1 Rozwiązanie umowy o pracę - strona 2 Rozwiązanie umowy o pracę - strona 3

Fragment notatki:

1. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
A) ROZWIĄZANIE UMOWY ZAWARTEJ NA CZAS NIEOKREŚLONY:
WYPOWIEDZENIE - to jednostronne oświadczenie woli złożone przez 1 ze stron stosunku pracy 2 stronie powodujące ustanie umowy o pracę po okresie wypowiedzenia przewidzianym w kodeksie.
W wypowiedzeniu musi być wskazany:
Okres wypowiedzenia - art. 36§1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony, co najmniej 6 miesięcy,
3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony, co najmniej 3 lata.
Przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie - art. 30§4 - W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy.
Pouczenie o prawie do odwołania - art. 30§5 - W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno być zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy. Pracownik może się odwołać w terminie zawitym 7 dni od doręczenia pisma o wypowiedzeniu, po upływie 7 dni traci on prawo do przywrócenia do pracy bądź do odszkodowania.
Okres wypowiedzenia:
-Art.30§ 21. Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.
Skrócenie okresu wypowiedzenia - art. 361 - Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia upadłości tub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia. Wydłużenie okresu wypowiedzenia B) ROZWIĄZANIE UMOWY ZAWARTEJ NA CZAS OKREŚLONY
- Art. 33 1.- Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony w okolicznościach, o których mowa w art. 25 § 1 zdanie drugie, wynosi 3 dni robocze. Wypowiedzenie powinno być na piśmie, dopuszczalne jest, gdy:
Gdy umowę zawarto na czas dłuższy niż 6 miesięcy
Gdy strony tej umowy zawarły w jej treści postanowienie o wypowiedzeniu tej umowy.
Okres wypowiedzenia - Art. 33. - Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem

(…)

… jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.
B) Umowy na czas określony Art.50§3., Jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych umów, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie.
Wyjątek, - art.50§5 - pracownica w ciąży lub w okresie urlopu macierzyńskiego lub ojciec wychowujący dziecko w czasie urlopu…
… i indywidualne zwolnienia - art.10.
Ustawa ta przewiduje także obowiązek wypłacenia odprawy pieniężnej -art.8.jeżeli pracownik pracował:
- krócej niż 2 lata 0 to miesięczne wynagrodzenie,
- od 2 do 8 lat - 2 miesięczne wynagrodzenie,
- ponad 8 lat - to 3 miesięczne wynagrodzenie.
ROSZCZENIA PRZYSŁUGUJĄCE PRACOWNIKOM W RAZIE BEZPRAWNEGO WYPOWIEDZENIA MU UMOWY O PRACĘ
A) Umowy na czas nieokreślony.
- roszczenia…
… lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową, 2) w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.
§ 2. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić w razie:
Nieobecności pracownika w pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem, W okresie pobierania z tego tytułu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz