Sankcje wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2065
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sankcje wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę - strona 1 Sankcje wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę - strona 2

Fragment notatki:

SANKCJE WADLIWEGO WYPOWIEDZENIA UMOWY O PRACĘ 1 .art.44 „ Pracownik może wnieść odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy , o którym mowa w dziale dwunastym”.
„ odwołanie”- wniosek złożony przez pracownika do sądu pracy o rozstrzygnięcie jego roszczenia z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę .Pracownik w odwołaniu od wypowiedzenia powinien sformułować swoje żądanie i podstawy jego żądania-zarzut naruszenia prawa lub bezzasadności wypowiedzenia i dowody na ich poparcie.
2.w razie wniesienia odwołania od wypowiedzenia innej umowy o pracę niż zawartej na czas nieokreślony, pracownikowi służy roszczenie odszkodowawcze - art.50§1, chyba, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny powyżej 1 m-ca, nastąpiło z naruszeniem zakazu wypowiadania umów o pracę w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego- art.50§5. 3.skutki prawne wypowiedzenia umowy o pracę mogą być uchylone w drodze dwóch rodzajów orzeczeń:
- orzeczenie o bezskuteczności wypowiedzenia umowy o pracę -gdy orzeczenie zapadnie przed upływem okresu wypowiedzenia umowy o pracę, gdy nie wywołało ono skutku prawnego-rozwiązania umowy o pracę. Skutek-cofnięcie wypowiedzenia, które może nastąpić za zgodą pracownika.
- orzeczenie o przywróceniu do pracy -gdy orzeczenie zapadnie po upływie okresu wypowiedzenia, po rozwiązaniu stosunku pracy. Na podstawie tego orzeczenia następuje reaktywowanie umowy o pracę, pod warunkiem, że pracownik w ciągu 7 dni od przywrócenia do pracy zgłosi gotowość podjęcia pracy.
4. art.48§1 - odmowa ponownego zatrudnienia-„ Pracodawca może odmówić ponownego zatrudnienia pracownika, jeżeli w ciągu 7 dni od przywrócenia do pracy nie zgłosił on gotowości niezwłocznego podjęcia pracy, chyba że przekroczenie terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika” .Skoro pracodawca nie może odmówić ponownego zatrudnienia pracownika, który we wskazanym terminie od przywrócenia do pracy zgłosił gotowość podjęcia pracy, to orzeczenie sadu pracy o przywróceniu do pracy zastępuje oświadczenie woli pracodawcy o nawiązaniu umowy o pracę.
5. art.49 -„ W razie zastosowania okresu wypowiedzenia krótszego niż wymagany, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu wymaganego, a pracownikowi przysługuje wynagrodzenie do czasu rozwiązania umowy”
6.Sąd może nie uwzględnić żądania orzeczenia o bezskuteczności wypowiedzenia umowy o pracę lub o przywróceniu do pracy, jeżeli ustali, że uwzględnienie tego żądania jest niemożliwe lub niecelowe i zasądzić odszkodowanie- art45§2 7.art.45§3 -sąd nie może jednak we wskazanych przypadkach zasądzić odszkodowania w miejsce żądanego orzeczenia o bezskuteczności wypowiedzenia lub przywrócenia do pracy, jeśli został naruszony zakaz wypowiadania umów o pracę pracownikowi w wieku przedemerytalnym, kobiecie w ciąży i urlopu macierzyńskiego lub któryś z zakazów przewidzianych w przepisach szczególnych
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz