Obowiązki pracodawcy i pracownika

Nasza ocena:

5
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obowiązki pracodawcy i pracownika - strona 1 Obowiązki pracodawcy i pracownika - strona 2 Obowiązki pracodawcy i pracownika - strona 3

Fragment notatki:

OBOWIĄZKI I RODZAJE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACODAWCY I PRACOWNIKA
PRACODAWCY WG KODEKSU PRACY art. 94
zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami. Dokonuje tego: przełożony, pracownik działu kadr, opiekun
Organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy jak również osiąganie przez pracowników przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji wysokiej wydajności i należytej jakości pracy
Organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie
Przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną a także ze względu na zatrudnienie na czas określony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy
Zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie BHP
Terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie
Ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Stwarzać pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe lub szkoły wyższej warunki sprzyjające przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy
Zaspokajać w miarę posiadania środków socjalne potrzeby pracowników
Stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy
Prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników
Przechowywać dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników w warunkach niegrożących uszodzeniem lub zniszczeniem Wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego
+ art. 94'1 - obowiązek udostępniania tekstu przepisów, tzn. pracodawca udostępnia pracownikom tekst przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu, w formie pisemnej informacji rozpowszechnionej na terenie zakładu pracy lub zapewnia pracownikom dostęp do tych przepisów w inny sposób przyjęty u danego pracodawcy
+ art. 94'2 - obowiązek informowania, pracodawca jest zobowiązany informować pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy o możliwości zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy a pracowników zatrudnionych na czas określony o wolnych miejscach pracy
+art. 94'3 - obowiązek przeciwdziałania mobbingowi, który oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym lub długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników


(…)

… wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia tego naruszenia. Kara może być zastosowana tylko po ówczesnym wysłuchaniu pracownika i może on wnieść sprzeciw w ciągu 7 dni. Informacja o ukaraniu pracownika jest składana na piśmie do akt osobowych pracownika. Kara porządkowa powinna być uznana za niebyłą najpóźniej po roku nienagannej pracy ale termin ten może być skrócony nie mniej niż do 3 miesięcy
DYSCYPLINARNA (pragmatyki służbowe)<- ponieważ dotyczy tylko pracowników których dotyczy w wysokim stopniu etyka zawodowa np. lekarz, nauczyciel. Egzekwują ją komisje dyscyplinarne, które mają różne nazwy np. komisja etyki zawodowej czy odpowiedzialności zawodowej. Są one dwu stopniowe. Przykłady sankcji dyscyplinarnych- upomnienie i nagana, potrącenie części…
regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku
Przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy a także przepisów przeciwpożarowych
Dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę
Przestrzegać tajemnicy w określonej w odrębnych przepisach
Przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia…
…. Pracownik odpowiada w pełnej wysokości szkody. Jeżeli pracownicy odpowiadają wspólnie, to najczęściej ustalają między sobą proporcje odpowiedzialności
ZA WYKROCZENIA PRZECIWKO PRAWOM PRACOWNIKA (kodeks pracy)
-nie prowadzenie akt osobowych pracownika
-nie terminowa wypłata wynagrodzenia
-rozszerzanie katalogu kar porządkowych
-nie zgłaszanie wypadków przy pracy
-nie udzielanie urlopów wypoczynkowych…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz