BHP w biurze

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1995
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
BHP w biurze - strona 1 BHP w biurze - strona 2

Fragment notatki:

BHP w biurze Podstawy prawne ochrony pracy zawarte są w KP, który jest podzielony na działy. W dziale VIII znajduje się ochrona pracy kobiet. W dziale IX znajdują się informacje, dotyczące zatrudnienia młodocianych. W dziale X znajdują się przepisy dotyczące bhp określające prawa i obowiązki pracodawcy, prawa i obowiązki pracownika, wymagania bhp dotyczące maszyn i urządzeń, szkolenia w zakresie bhp oraz postępowanie w sprawie wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Obowiązki pracodawcy:
Od liczby zatrudnionych pracowników w firmie zależy, czy będzie utworzona służba bhp. Powinno być 10 pracowników.
Jeżeli firma zatrudnia 50 pracowników, to powinna w firmie działać komisja bhp.
Wszyscy pracownicy powinni być dopuszczeni do pracy przez lekarza oraz przeszkoleni w dziedzinie bhp.
Podstawowe obowiązki pracodawcy:
Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bhp w zakładzie pracy,
Jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez odpowiednie zabezpieczenia warunków pracy przy wykorzystaniu nowoczesnych osiągnięć nauki i techniki,
Powinien organizować pracę zgodnie z zasadami bhp,
Powinien zapewnić przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bhp oraz wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,
Zapewnić wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy.
Pracodawca powinien znać przepisy bhp.
Jeżeli w jednym miejscu są zatrudnieni pracownicy z różnych firm, to należy wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bhp wszystkich pracowników zatrudnionych w tym miejscu. Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia poszczególnych pracodawców z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa swoim pracownikom.
Obowiązki bezpośrednich przełożonych:
Dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.
Organizować pracę tak, aby uwzględniać zabezpieczenia pracowników przed wypadkami i chorobami zawodowymi.
Dbać o higienę i porządek w pomieszczeniach pracy.
Egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bhp.
Zapewniać wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami.
Obowiązki pracownika (wg kp): Art. 210. [Powstrzymanie się od wykonywania pracy] § 1. W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz