BHP - pytania i odpowiedzi

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
BHP - pytania i odpowiedzi - strona 1

Fragment notatki:

1. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy są obowiązani odbyć wszyscy pracownicy za wyjątkiem:
* bez wyjątków (TAK) 2. Mobbing to: * działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego obniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników (TAK) 3. Kiedy pracodawca obowiązany jest zapewnić przeszkolenie nowo przyjmowanego pracownika w zakresie BHP? * Przed dopuszczeniem go do pracy (TAK) 4. Inspektorem BHP może być osoba: * która ukończyła wyższe studia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (TAK) 5. Co to jest służba BHP? * specjaliści wykształceni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (TAK) 6. Pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu: *ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku (TAK) 7. Pracownik obowiązany jest wykonywać swoją pracę: * w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp (TAK
8. Pracownik jest obowiązany podczas pracy: (Wybierz co najmniej jedną odpowiedź ) * współdziałać z pracodawcą i przełożonym w wypełnianiu obowiązków dotyczących bhp (TAK) * przestrzegać przepisów i zasad bhp (TAK) * dbać o należyty stan maszyn, urządzeń i narzędzi (TAK) 9. Obecnie obowiązują następujące szkolenia pracowników w zakresie bhp: * wstępne i okresowe (TAK) 10. W razie zauważenia w zakładzie pracy wypadku albo zagrożenia pracownik jest zobowiązany: * zawiadomić przełożonego oraz ostrzec współpracowników(TAK) 11. Szczegółowe zasady szkolenia w zakresie BHP określone są:
* w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy(TAK) 12. Kiedy pracownik może powstrzymać się od wykonywania zwykłej pracy? * gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia (TAK) 13. Wypadek przy pracy jest to zdarzenie: * nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą (TAK) 14. Kto w zakładzie odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy? * pracodawca i każdy przełożony na podległym mu odcinku(TAK) 15. Pracownik jest obowiązany w szczególności znać: * przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy(TAK) 16. Pracodawca jest obowiązany skierować nowo przyjmowanego pracownika na wstępne badania lekarskie:

(…)

… do pracy(TAK 17. Wykonując pracę przy monitorze komputerowym pracownik może: (Wybierz co najmniej jedną odpowiedź ) * jeśli potrzebne jest mu dodatkowe "oprzyrządowanie" stanowiska pracy, wnieść o uzupełnienie go (np. uchwyt na dokumenty, który zapewnia regulacje ustawienia dokumentu względem pracownika, dodatkowe oświetlenie stanowiska pracy, podnóżek itp.) (TAK) * wystąpić o zaopatrzenie w okulary po uzyskaniu orzeczenia lekarza medycyny pracy o konieczności korekcji wzroku podczas pracy z komputerem (jeśli pracę tą swą wykonuje przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy)(TAK)
* po godzinie pracy zrobić sobie 5-cio minutową przerwę w pracy, aby wykonać np. ćwiczenia oczu, wykonać inną pracę(TAK) 18. Co należy zrobić w pierwszej kolejności w przypadku wstrząsu? * Natychmiast wezwać lekarza! (TAK) 19. Jednostką natężenia hałasu jest: * decybel(TAK) 20. Która ustawa zawiera podstawowe założenia z zakresu ochrony pracy? *Kodeks Pracy.(TAK)

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz