Test z BHP

Nasza ocena:

3
Pobrań: 2198
Wyświetleń: 11319
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Test z BHP - strona 1

Fragment notatki:

1. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy są obowiązani odbyć wszyscy pracownicy za wyjątkiem: * bez wyjątków (TAK) * młodocianych zatrudnionych do nauki zawodu oraz studentów odbywających praktyki zawodowe * pracodawcy 2. Mobbing to: * nauka zajmująca się takim tworzeniem środowiska pracy, które sprzyja pracodawcy, tzn. wskazująca, jakie działania winien on podjąć, aby pracownik czuł się integralnym członkiem zespołu, którzy wykonują zadania wskazane przez pracodawcę * nauka zajmująca się takim tworzeniem środowiska pracy, które sprzyja pracownikowi, tzn. wskazująca jakie działania winien on podjąć, aby stać się pełnoprawnym członkiem zespołu, którzy wykonują zadania wskazane przez pracodawcę * działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego obniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników (TAK) 3. Kiedy pracodawca obowiązany jest zapewnić przeszkolenie nowo przyjmowanego pracownika w zakresie BHP? * Przed dopuszczeniem go do pracy (TAK) * Równocześnie z przeprowadzaniem instruktażu stanowiskowego. * Najpóźniej przed zakończeniem okresu próbnego
4. Inspektorem BHP może być osoba: * która ukończyła wyższe studia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (TAK) * która została upoważniona przez Państwową Inspekcję Pracy * która została wydelegowana przez związek zawodowy 5. Co to jest służba BHP? * specjaliści wykształceni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (TAK) * grupa specjalistów z różnych służb zakładu * kilku (zależnie od wielkości zakładu) wybranych pracowników produkcji z długoletnim doświadczeniem w danym zakładzie pracy 6. Pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu: * skierowania go na obowiązkowe leczenie * znalezienia podstawy do jego zwolnienia * ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku (TAK) 7. Pracownik obowiązany jest wykonywać swoją pracę: * tak, aby wystarczyło jej do końca zmiany * zgodnie z wysokością wynagrodzenia * w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp (TAK)
8. Pracownik jest obowiązany podczas pracy: (Wybierz co najmniej jedną odpowiedź ) * współdziałać z pracodawcą i przełożonym w wypełnianiu obowiązków dotyczących bhp (TAK) * przestrzegać przepisów i zasad bhp (TAK) * dbać o należyty stan maszyn, urządzeń i narzędzi (TAK) 9. Obecnie obowiązują następujące szkolenia pracowników w zakresie bhp:

(…)

…, które nastąpiło w związku z pracą * każde niezamierzone zdarzenie, związane z pracą, które spowodowało straty materialne 14. Kto w zakładzie odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy? * pracodawca i każdy przełożony na podległym mu odcinku(TAK) * służba bhp * związek zawodowy poprzez społecznego inspektora pracy 15. Pracownik jest obowiązany w szczególności znać: * przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny…
… jedną odpowiedź ) * jeśli potrzebne jest mu dodatkowe „oprzyrządowanie” stanowiska pracy, wnieść o uzupełnienie go (np. uchwyt na dokumenty, który zapewnia regulacje ustawienia dokumentu względem pracownika, dodatkowe oświetlenie stanowiska pracy, podnóżek itp.) (TAK) * wystąpić o zaopatrzenie w okulary po uzyskaniu orzeczenia lekarza medycyny pracy o konieczności korekcji wzroku podczas pracy…
… jest: * decymetr * decydent * decybel(TAK)
Która ustawa zawiera podstawowe założenia z zakresu ochrony pracy?
*Ustawa "Prawo gospodarcze" *Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy" * Ustawa "Kodeks pracy" (tak)

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz