Organizacja i technika pracy biurowej

note /search

Środki komunikacji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1533

Ś rodki komunikacji Informacja, która ze swej istoty jest niematerialna, przenoszona jest w czasie i przestrzeni, za pośrednictwem obiektów i zjawisk materialnych, Fizycznymi, a więc materialnymi, nośnikami informacji są związane z nią sygnały. Wymiana informacji następuje poprzez fizyczny przeka...

Środki techniczne pracy biurowej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3297

Środki techniczne pracy biurowej Poza typowymi urządzeniami technicznymi, takim jak np.: komputer, faks, telefon, kserokopiarka, czy niszczarka nieodzownymi narzędziami pracy sekretarki...

BHP w biurze

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2268

BHP w biurze Podstawy prawne ochrony pracy zawarte są w KP, który jest podzielony na działy. W dziale VIII znajduje się ochrona pracy kobiet. W dziale IX znajdują się informacje, dotyczące zatrudnienia młodocianych. W dziale X znajdują się przepisy dotyczące bhp określające prawa i obowiązki pracod...

Biuro w strukturze organizacyjnej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1316

Biuro w strukturze organizacyjnej Pod pojęciem struktury organizacyjnej firmy rozumie się jej wewnętrzną budowę oraz współzależność i powiązania komórek organizacyjnych. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa struktura organizacyjna obejmuje odpowiednio komórki organizacyjne, piony i wydział...

Cechy i elementy pracy biurowej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1603

Cechy pracy biurowej Praca biurowa ma charakter: materialny i formalny, techniczny i organizacyjny, manualny i zautomatyzowany, osobowy i rzeczowy, indywidualny i zespołowy, praktyczny i teoretyczny, realny i wirtualny, opisowy i normatywny, jakościowy i ilościowy, prosty i złożony, czyn...

Cele i zakres pracy biurowej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1568

Zakres dyscypliny Techniki pracy biurowej obejmują: organizację pracy biura, określenie przedmiotu pracy - statut, plan pracy, zgłoszenie podział kompetencji - regulamin organizacyjny, porządek pracy - regulamin pracy, motywację pracy...

Charakter komunikacji elektronicznej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805

Charakter komunikacji elektronicznej Na obrót prawny składa się nie tylko doniosła prawnie informacja, ale również prawnie uznana (dozwolona albo niezabroniona w danych stosunkach) forma komunikacji pomiędzy podmiotami prywatnymi, pomiędzy podmiotami prywatnymi i publicznymi oraz pomiędzy podmiot...

Charakterystyka pracy biurowej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1176

Charakterystyka pracy biurowej Pojęcie biurokracji Twórcą modelu idealnej biurokracji był Max Weber. Według niego biurokracja to celowo określona, abstrakcyjna konstrukcja myślowa, opisująca budowę i funkcjonowanie instytucji biurowej, w której pracujący ludzie jako urzędnicy ściśle podporządkowu...

Dokumenty informacyjne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 847

Dokumenty informacyjne Pisma informacyjne powinny zawierać wyczerpujące informacje, a jednocześnie być zwięzłe i krótkie. Należą do nich np.: listy reklamowe, zawiadomienia, komunikaty, notatki, sprawozdania, protokoły, podania, prośby, postanowienia, decyzje. Protokół to pismo, które: Ü dokła...

Dokumenty oferty pracy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1155

Dokumenty oferty pracy Dokumenty, które wymagane są podczas ubiegania się o pracę to życiorys zawodowy i list motywacyjny. Curriculum vitae Zawiera następujące elementy: Ü dane osobo...