Obowiązki pracownika - omówienie - Dyrektywa trzeźwości

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obowiązki pracownika - omówienie - Dyrektywa trzeźwości - strona 1

Fragment notatki:

15.Obowiązki pracownika
Artykuły bazowe - 100
Są kształtowane przez ustawę, z wyjątkiem obowiązków natury organizacyjno-porządkowych tworzonych przez pracodawcę jako regulamin pracy.
Trzy kategorie obowiązków pracownika
Podstawowe - dotyczą spraw zasadniczych, związane przede wszystkim z wartością życia i zdrowia ludzkiego, BHP, powinność świadczenia pracy, a także każdy inny ogólny, jeśli stanowisko pracownika za tym przemawia.
Szczególne - dotyczą pracowników o szczególnym statusie prawnym, np. pragmatyki urzędnicza, samorządowa, pocztowa.
Ogólne
Powinność wykonywania określonego rodzaju pracy
Przejawianie gotowości do świadczenia pracy - pożądany stan fizyczny i psychiczny, w zakresie zależnym od pracownika Dyrektywa trzeźwości - moment przystąpienia do pracy i okres jej wykonywania, trzeźwy do 0,02% we krwi i do 0,1mg w wydychanym powietrzu, po przekroczeniu normy należy odsunąć pracownika od pracy, badanie oparte na uzasadnionym podejrzeniu, można w pierwszej kolejności w wydychanym powietrzu, następnie badanie krwi, a ostatecznie moczu
Odsunięcie od pracy obejmuje również inne środki odurzające. Odsunięcie wynika z przepisów BHP.
Obowiązek należytego wykonywania pracy - samoistna i rodzajowo odrębna powinność pracownika, jako uzupełnienie powinności świadczenia pracy
Pracownik powinien świadczyć pracę starannie i sumiennie
Starannie - nie ma ujęcia definicji w KP, doktryna przyjmuje, że pracą staranną jest praca dokładna, w sposób obiektywnie konieczny do wykonania „dobrej roboty”, co ma wpływ na ostateczny wynik, mierzona jest normami prawnymi, technicznymi, obyczajowymi, specyfiki pracy i poleceń pracodawcy
Sumiennie - zaangażowanie w procesie pracy w należytym stopniu, niezależnie od zdolności, wiedzy i doświadczenia
Obowiązek przestrzegania porządku w procesie pracy - rozumienie wąskie, dominujące to przestrzeganie ustalonego czasu pracy, obowiązków BHP, regulaminu pracy, p.ppoż., stosowanie się do poleceń przełożonych
Obowiązek dbałości o dobro pracodawcy i zakaz konkurencji - jako przeciwwaga do dbałości o dobro pracownika przez pracodawcę, zachowanie służące zachowanie w nieuszczuplonej formie interesów majątkowych i niemajątkowych zakładu pracy. [zakaz konkurencji omówiony w następnym pytaniu]
Obowiązek przestrzegania zasad współżycia społecznego - harmonijne współdziałanie, pomaganie mniej doświadczonym, taktowne odnoszenie się do podwładnych i przełożonych, unikanie zbędnych konfliktów, lojalność wobec innych pracowników itp., nawiązanie do zasady z art. 8 KP Inne ogólne obowiązki pracownika - strzeżenie informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową lub państwową, zachowanie w tajemnicy informacji mogących narazić na szkodę pracodawcę
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz