Bezpieczeństwo i higiena pracy - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 546
Wyświetleń: 1652
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezpieczeństwo i higiena pracy - omówienie - strona 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy - omówienie - strona 2 Bezpieczeństwo i higiena pracy - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Bezpieczeństwo i higiena pracy Uregulowane jest w :
Konstytucji
Art. 15 k.p. „ pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
dział X k.p.
ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy ( rozporządzenia ministra właściwego do spraw pracy
Międzynarodowy Pakt Praw Społecznych, Gospodarczych i Kulturalnych
Międzynarodowa Organizacja Pracy( Polska ratyfikowała 14 konwencji z 40)
Traktat Rzymski, dyrektywa ramowa EWG, Europejska Karta Społeczna.
Głównym podmiotem zobowiązanym do zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy jest pracodawca, ale także:
1.podmioty związane z pracodawcą:
osoby kierujące pracownikami ( organizują stanowiska pracy, dbają o sprawność środków ochrony indywidualnej, dbają o higieniczny stan pomieszczeń, egzekwują przestrzeganie przepisów, zapewniają wykonanie zaleceń lekarza,…)
służba bhp
wszyscy pracownicy
2. podmioty niezależne od pracodawcy:
pracodawcy, na terenie których pracują pracownicy innych pracodawców
organy sprawujące nadzór nad pracownikami państwowymi lub samorządowymi
projektanci, wykonawcy obiektów budowlanych
konstruktorzy, wytwórcy maszyn i narzędzi pracy
dostawcy maszyn, urządzeń, środków ochrony
podmioty tworzące i realizujące programy nauczania w szkołach.
 
Obowiązki pracodawcy:
ochrona zdrowia i życia pracowników
zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
znanie przepisów o ochronie pracy i zasady bhp
zawiadomić na piśmie w ciągu 30 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej właściwego okręgowego inspektora pracy i państwowego inspektora sanitarnego o miejscu i rodzaju prowadzonej działalności, o zmianach technologii, profilu produkcji
zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów i zasad bhp
zapewnienie wykonania nakazów, wyjaśnień i zarządzeń organów nadzoru nad warunkami pracy i zaleceń społecznego inspektora pracy
zapewnienie odpowiedniego pomieszczenia pracy
utrzymanie budynków, terenu
wyposażenie maszyn, urządzeń technicznych niespełniających wymagań z zakresu bhp w odpowiednie zabezpieczenia
dostarczanie pracownikom nieodpłatnie odzieży i obuwia roboczego, jeśli wymagają tego względy technologiczne, sanitarne
chronienie pracowników przed promieniowaniem jonizującym ze źródeł występujących w środowisku pracy
zapewnienie sprzętu ratowniczego i jego obsług-zapewnienie, aby prace, przy których istnieje możliwo zagrożenia dla życia, zdrowia były wykonywane przez min. 2 osoby


(…)

… były wykonywane przez min. 2 osoby
ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego i informowanie o nim
stosowanie środków zabezpieczających chorobom zawodowym związanych z wykonywaniem pracy
przeprowadzenie na swój koszt badań i pomiarów szkodliwych dla zdrowia
zapewnienie pracownikom odpowiednich urządzeń higieniczno-sanitarnych
kierowanie pracowników na swój koszt na profilaktyczne badania lekarskie:
wstępne…
… zatrudniający pracowników na innej podstawie niż stosunek pracy jest zobowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zajęć : osobom fizycznym, studentom, uczniom. Dostarczyć odzież ochronną,  zastosować środki niezbędne do ochrony życia, zdrowia, itd. =ekspansja prawa pracy poza jego właściwy przedmiot, którym są stosunki pracy podporządkowanej.

…. Prawomocne ustalenia protokołu są wiążące dla pracodawcy i ZUS.
-pracodawca zobowiązany jest prowadzić rejestr wypadków przy pracy
-obowiązki dotyczące chorób zawodowych, ujętych w wykazie, spowodowanych działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w danym środowisku pracy. W razie stwierdzenia u pracowników objawów wskazujących na powstawanie choroby zawodowej pracodawca jest zobowiązany…
… przy pracy lub choroby zawodowej: pracownikowi z ubezpieczenia wypadkowego, które jest w całości finansowane składką pracodawcy, przysługują świadczenia :
zasiłek chorobowy
świadczenia rehabilitacyjne
zasiłek wyrównawczy
powypadkowa renta z tytułu niezdolności do pracy
powypadkowa renta rodzinna
dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej
jednorazowe odszkodowanie dla pracownika, który doznał trwałego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz