Wypadek przy pracy (sem.I)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wypadek przy pracy (sem.I) - strona 1 Wypadek przy pracy (sem.I) - strona 2 Wypadek przy pracy (sem.I) - strona 3

Fragment notatki:

Wypadek przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące śmierć lub uszczerbek na zdrowiu. O tym, w jaki sposób ustalane są okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy oraz jak wygląda procedura powypadkowa, piszemy w poniższym artykule.
ZDARZENIA, KTÓRE UZNAJE SIĘ ZA WYPADEK PRZY PRACY Zgodnie z art. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, mianem „wypadku przy pracy” określa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:
podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych, podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy nawet bez polecenia, w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy. Urazem, w myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 13 ww. ustawy, jest uszkodzenie tkanek ciała lub narządów ludzkich wskutek działania czynnika zewnętrznego. Na równi z wypadkiem przy pracy traktowany jest wypadek, któremu pracownik uległ: w trakcie podróży służbowej, chyba że pracownik nie wykonywał w tym czasie powierzonych mu zadań, podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony, przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe. Za wypadek przy pracy uważa się także nagłe zdarzenie, którego skutkiem jest uraz lub śmierć, a które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu podczas: uprawiania sportu (treningi, zawody) przez osobę pobierającą stypendium sportowe, wykonywania odpłatnie pracy przez skazanego lub tymczasowo aresztowanego, na podstawie skierowania do pracy, pełnienia mandatu posła lub senatora, pobierającego uposażenie, sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego, odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy przez osobę pobierającą stypendium, na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy lub inny podmiot kierujący, wykonywania pracy na rzecz spółdzielni przez członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych, wykonywania pracy lub współpracy przy wykonywaniu pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowa taka została zawarta z pracodawcą, z którym osoba pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje ona pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy,

(…)

… do przełożonego osoby poszkodowanej i powinno być dokonane w formie pisemnej. Zabezpieczenie miejsca wypadku W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania, które wyeliminują lub ograniczą zagrożenie. Powinien też zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym oraz zabezpieczyć miejsce wypadku. Miejsce wypadku powinno być zabezpieczone przed:
wstępem osób…
… pracodawca, po uzgodnieniu ze społecznym inspektorem pracy. Po wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym, zgoda ta może być wydana po konsultacjach z właściwym inspektorem pracy i prokuratorem, a w razie wypadków w zakładzie górniczym - po uzgodnieniu z właściwym organem państwowego nadzoru górniczego. Następuje to po stosownych oględzinach miejsca zdarzenia i ewentualnym - o ile zajdzie taka potrzeba…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz