Wykład - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - wykład - strona 1 Wykład - wykład - strona 2 Wykład - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Dr inż. Marcin Krause
Analiza wypadków przy pracy (1)
Podstawowe wymagania prawne dotyczące wypadków przy pracy to m.in.:
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94; z poźn. zm.).
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków
przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U.02.199.1673; z późn. zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i
przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U.09.105.870).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru
protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz.U.04.227.2298).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie
statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz.U.09.14.80).
Zatrudniony jest to pracownik, z którym zawarto stosunek pracy na podstawy umowy o
pracę, mianowania, powołania lub wyboru.
Pracujący jest to osoba wykonująca pracę przynoszącą jemu zarobek lub dochód.
Poszkodowany jest to osoba doznająca uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku lub
choroby, np. w środowisku pracy lub w środowisku bytowania.
Uraz jest to uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania
czynnika zewnętrznego, np. prądu elektrycznego lub maszyny w ruchu.
Wypadek jest to podstawowe pojęcie różnie rozumiane i definiowane na wiele różnych
sposobów, najczęściej oznacza zdarzenie nagłe, niespodziewane, wywołane przyczyną
zewnętrzną, które powoduje uraz, śmierć, chorobę lub pogorszenie stanu zdrowia.
Wypadkowość jest to suma wypadków zarejestrowanych w przedsiębiorstwie, zakładzie
pracy, rodzaju działalności, branży lub kraju, które zaistniałe w określonym okresie czasu (np.
miesiąc, kwartał, półrocze, rok, kilka lat), przedstawiana za pomocą różnego rodzaju miar i
wskaźników określających aktualny stan bezpieczeństwa pracy (np. wskaźniki częstości
wypadków i wskaźnik ciężkości wypadków).
Zdarzenie potencjalnie wypadkowe (wypadek bezurazowy, potencjalny wypadek,
prawie wypadek, nieomal wypadek) jest to zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną,
nie powodujące żadnego urazu, często tylko wskutek szczęśliwego zbiegu okoliczności, ale
generujące często koszty i straty.
Wyniki badań przeprowadzone przez H.W. Heinricha wskazują, że na każdy wypadek
ciężki przypada co najmniej 29 wypadków lekkich i 300 zdarzeń potencjalnie wypadkowych.
Badania przeprowadzone przez F. Birda ujawniły, że na każdy wypadek inwalidzki
przypada 10 wypadków lekkich, 30 wypadków powodujących szkody w wyposażeniu oraz
600 zdarzeń, które nie przyniosły ani urazu ani szkody.
Wypadki w środowisku pracy, czyli wypadki pochodzenia zawodowego można ogólnie
podzielić na trzy podstawowe grupy:
 wypadek przy pracy,
 wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy,
 wypadek w drodze do pracy lub wypadek w drodze z pracy.
Wypadek przy pracy jest to zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną,
powodujące uraz lub śmierć, które wystąpiło w związku z pracą:
 podczas lub w

(…)

… i przyczyn wypadku, np. pisemną opinię lekarza, pisemną opinię innych
specjalistów, szkice lub fotografie miejsca wypadku, a także odrębne zdanie złożone przez
członka zespołu powypadkowego oraz inne uwagi i zastrzeżenia, jeżeli zostały zgłoszone,
stanowiące integralną część protokołu powypadkowego.
Protokół powypadkowy zatwierdza pracodawca nie później niż w terminie 5 dni od dnia
jego sporządzenia…

niebezpieczeństwu.
Okoliczności i przyczyny wypadków ustala, powołany przez pracodawcę zespół
powypadkowy, w którego skład wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz zakładowy społeczny inspektor pracy.
U pracodawcy, który nie ma obowiązku tworzenia służby bezpieczeństwa i higieny
pracy, w skład zespołu powypadkowego, zamiast pracownika służby bhp, wchodzi
3
pracodawca lub pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu pracodawca powierzył
wykonywanie zadań służby bhp, albo specjalista spoza zakładu pracy.
U pracodawcy, u którego nie działa społeczna inspekcja pracy, w skład zespołu
powypadkowego, zamiast społecznego inspektora pracy, jako członek zespołu wchodzi
przedstawiciel pracowników posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w
zakresie bhp, zgodnie z przepisami dotyczącymi…
… stosować właściwe środki zapobiegawcze.
 Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy (...), przysługują świadczenia z
ubezpieczenia społecznego, określone w przepisach ustawy o ubezpieczeniu społecznym z
tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Podstawowe wymagania prawne w zakresie analizy okoliczności i przyczyn wypadków
przy pracy zawiera rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r…
… i innych urządzeń technicznych, jak również
zmiany położenia innych przedmiotów, które spowodowały wypadek lub pozwalają
odtworzyć jego okoliczności.
Zgodę na uruchomienie maszyn i innych urządzeń technicznych lub dokonanie zmian w
miejscu wypadku wyraża pracodawca, w uzgodnieniu ze społecznym inspektorem pracy, po
dokonaniu oględzin miejsca wypadku oraz po sporządzeniu, jeśli zachodzi potrzeba, szkicu…
… między siedzibą
pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.
Wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy (w zakresie uprawnienia do
świadczeń) jest to wypadek, któremu pracownik uległ:
 w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż w definicji wypadku przy
pracy, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie
pozostaje w związku…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz