Obowiązek zapewnienia BHP - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obowiązek zapewnienia BHP - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Obowiązek zapewnienia bezp. i higienicznych warunków pracy: organizowanie pracy, dbanie o techniczne środki zabezpieczenia pracy oraz egzekwowanie znajomości i przestrzegania przepisów BHP przez pracowników. W związku z tym mówimy o ochronie prawnej i technicznym zabezpieczeniu pracy. Za bezpieczeństwo i higienę pracy odpowiada przede wszystkim pracodawca zatrudniający pracownika, jak też pracodawca który wprawdzie nie zatrudnia pracowników, ale który organizuje pracę na terenie jego zakładu. Ponad to za bezpieczeństwo i higienę pracy odpowiadają konstruktorzy, projektanci i wykonawcy maszyn, narzędzi i innych urządzeń technicznych, projektanci i wykonawcy obiektów budowlanych itp. Obecnie prawo pracy wymaga aby rozpoczynający działalność pracodawca zawiadomił na piśmie inspektora państwowego inspektora sanitarnego o tym że zamierz rozpocząć działalność. Pracodawca ma obowiązek konsultacji z pracownikami wszelkich działań z zakresu BHP. Obowiązki pracodawcy zatrudniającego pracowników: a) Obowiązek szkolenia pracowników : rozporządzenie wykonawcze określa zasady prowadzenia takiego szkolenia. Przepisy wymagają od pracodawcy obowiązkowego przeszkolenia pracownika przed dopuszczeniem do pracy (szkolenie wstępne) oraz prowadzenia szkoleń okresowych. Z obowiązkiem przeszkolenia pracownika związany jest jest…
b) Obowiązek informowania pracownika o ryzyku zawodowym związanym z pracą. Pracodawca obowiązany jest ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe.
c) Na pracodawcy spoczywa też obowiązek profilaktycznej ochrony zdrowia . Kwestie te reguluje rozporz. wykonawcze. Polega na obowiązku prowadzenia badań lekarskich. Są to badania wstępne i okresowe. Badania wstępne obejmują osoby przyjmowane do pracy, a także młodocianych przenoszonych na inne stanowisko. W szczególności takie badania powinny być prowadzone w stosunku do pracowników zatrudnionych w warunkach szkodliwych i uciążliwych. Badania okresowe prowadzone są na zasadach określonych w rozp. Pracownik który z powodu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą trwającą dłużej niż 30 dni podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim. Mają one na celu ustalenie czy pracownik ten może być zatrudniony na dotychczasowym stanowisku. Pracodawca ma obowiązek zapobiegania chorobom zawodowym, jeśli stwierdzone zostaną objawy chorobowy zawodowej jest obowiązany m.in. do przeniesienia pracownika do innej pracy. d) Obowiązek powołania służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Taką służbę winien pracodawca powołać gdy zatrudnia więcej niż 100 pracowników. Gdy zatrudnia do 100 pracowników może powierzyć wykonywanie obowiązków służby BHP pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy, jak również pracownikowi spoza zakładu pracy. Wyjątkowo sam pracodawca może wykonywać zadania służby, jeśli zatrudnia do 10 pracowników, albo do 20, jeżeli jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż 3 kategoria ryzyka. Służba BHP pełni funkcje doradcze i kontrolne w stosunku do załogi. Pracodawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności za BHP, jeżeli taką służbę powoła. ... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz