Prawo miejscowe - strona 2

note /search

Pozycja aktów prawa miejscowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo miejscowe
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1022

Pozycja aktów prawa miejscowego w systemie źródeł prawa Akty prawa miejscowego zajmują niekwestionowane miejsce w hierarchii jako przepisy powszechnie obowiązujące. Są również aktami podstawowymi. Nie jest jednak możliwe precyzyjne ustalenie ich hierarchii wobec rozporządzeń.  Akty prawa miejsc...

Prawo miejscowe - procedura sesyjna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo miejscowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784

PROCEDURA SESYJNA  Zasada sesyjności o formą obrad rady (sejmiku) są sesje, jedynie na sesji organy stanowiące mogą podejmować uchwały będące aktami prawa miejscowego  Zasada jawności sesji o Konstytucja (art. 61): prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej, któr...

Przeniesienie kompetencji do stanowienia prawa miejscowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo miejscowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 441

Przeniesienie kompetencji do stanowienia prawa miejscowego w drodze porozumienia  Formy współwdziałania jednostek samorzadu terytorialnego: o Administracyjne: związki komunalne, porozumienia komunalne (administracyjne). o Cywilne: stowarzyszenie, fundacja. o Mieszane (cywilno-administracyjne) ...

Publikacja aktów prawa miejscowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo miejscowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 644

Publikacja aktów prawa miejscowego  Warunkiem wejścia w życie aktu prawa miejscowego jest jego ogłoszenie :  Niezwłoczne ogłoszenie w dzienniku urzędowym :  Wymóg uprzedniego ogłoszenia ustawy:  Zasady ogólne publikacji : o Wszystkie akty prawa miejscowego publikowane są w wojewódzkim dzienn...

Wejście w życie aktów prawa miejscowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo miejscowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 875

TERMIN WEJŚCIA W ŻYCIE AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO (Rozdział 11, str 238)  Obliczanie terminu: o Termin wejścia w życie liczymy od momentu ogłoszenia aktu prawa miejscowego (za wyjątkiem innego określenia w obwieszczeniu) o Przy obliczaniu terminu wejścia w życie aktu normatywniego nie uwzględnia ...

Kontrola prawa miejscowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo miejscowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1064

KONTROLA PRAWA MIEJSCOWEGO PRZEZ ORGANY NADZORU (str 261) Samorządowego prawa miejscowego Prawa miejscowego administracji rządowej Podstawa prawna przepisy ogólne o nadzorze i zaskarżaniu do sądu administracyjnego Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1998 w sprawie trybu ...