Prawo miejscowe - procedura sesyjna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo miejscowe - procedura sesyjna - strona 1 Prawo miejscowe - procedura sesyjna - strona 2 Prawo miejscowe - procedura sesyjna - strona 3

Fragment notatki:

PROCEDURA SESYJNA  Zasada sesyjności o formą obrad rady (sejmiku) są sesje, jedynie na sesji organy stanowiące mogą
podejmować uchwały będące aktami prawa miejscowego
 Zasada jawności sesji
o Konstytucja (art. 61): prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy
publicznej, która obejmuje dostęp do dokumentów, wstęp na posiedzenia
kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów z
możliwością rejestracji dźwięku i obrazu
o Ustawy samorządowe: prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje
rady i posiedzenia komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z
wykonywania zadań publicznych , w tym protokołów posiedzeń organów i komisji
rady
 Zasady podejmowania uchwał:
o Kworum  fizyczna obecność odpowiedniej liczby członków organu stanowiącego w
chwili głosowania;
 wymagane kworum to obecność co najmniej połowy ustawowego składu
organu (w przypadku 15 radnych kworum wynosi 8, czyli połowa +1)
 możliwe jest ustawowe wprowadzenie wyjątków dotyczących kworum,
aktualnie nie ma takich wyjątków
o Głosowanie większością głosów
 Zasada: zwykła większość - więcej głosów za niż przeciw, teoretycznie
wystarczy jeden głos za dla podjęcia uchwały
 Wyjątki ustawowe:
 Bezwzględna większość głosów - więcej głosów za niż przeciw i
wstrzymujących się:
o Parzysta liczba głosów - 50% + 1 ważnie oddany głos
o Nieparzysta liczba głosów - pierwsza liczba całkowita
przewyższająca połowę ważnie oddanych głosów
o Przykład - uchwała o przyjęciu statutu związku komunalnego
 Kwalifikowana większość - indywidualnie ustalony dla danej
kategorii uchwał wymóg liczby głosów oddanych „za”,
przewyższający większość bezwzględną
o Przykład - art. 9 u.ref.lokal. - wymóg bezwzględnej
większości głosów ustawowego składu organu stanowiącego
o Jawność głosowania  Głosowanie odbywać się może przez podniesienie ręku lub poprzez
głosowanie imienne
 Możliwe są ustawowe wyjątki od jawnego podejmowania uchwał, nie ma
takich przewidzianych dla aktów prawa miejscowego, a jedynie dla
głosowania nad wyborem i odwołaniem zarządów i przewodniczących rad
o Ustalanie wyników przy równości głosów  Ustawodawca zrezygnował z reguły uprzywilejowania w tej sytuacji głosu
przewodniczącego (jedynym wyjątkiem - decydujący głos marszałka w
przypadku równości głosów w sejmiku nad uchwałą zarządu województwa)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz