Publikacja aktów prawa miejscowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Publikacja aktów prawa miejscowego - strona 1 Publikacja aktów prawa miejscowego - strona 2 Publikacja aktów prawa miejscowego - strona 3

Fragment notatki:

Publikacja aktów prawa miejscowego  Warunkiem wejścia w życie aktu prawa miejscowego jest jego ogłoszenie :
 Niezwłoczne ogłoszenie w dzienniku urzędowym :
 Wymóg uprzedniego ogłoszenia ustawy:  Zasady ogólne publikacji :
o Wszystkie akty prawa miejscowego publikowane są w wojewódzkim dzienniku
urzędowym
o Akty prawa miejscowego o charakterze porządkowym sa dodatkowo publikowane w
drodze obwieszczeń, a także w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie lub w
środkach masowego przekazu
 Określenie daty publikacji :
o Od momentu daty publikacji liczyby termin, po którym wchodzą w życie (co do
zasady po 14 dniach)
o Zasada: ogłoszenie aktu publikowanego w wojewódzkiem dzienniku urzędowym:
o Wyjątek: ogłoszenie aktu porządkowego (w woj. dz. urz. + obwieszczenie + w sposób
zwyczajowo przyjęty/środkach masowego przekazu)
Art. 88. Konstytucji 1. Warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie . 2. Zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych określa ustawa. Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych Art. 3. Akty normatywne ogłasza się niezwłocznie . Art. 2. 1. Ogłoszenie aktu normatywnego w dzienniku urzędowym jest obowiązkowe. 2. Odrębna ustawa może wyłączyć obowiązek ogłoszenia aktu normatywnego niezawierającego przepisów powszechnie obowiązujących. Art. 7. u.ogł. Akty normatywne wydawane na podstawie ustaw można ogłaszać w okresie od dnia ogłoszenia danej ustawy , a przed dniem jej wejścia w życie; akt taki nie może wejść w życie wcześniej niż ustawa. Art. 20. u.ogł. 1. Dziennik urzędowy wydaje się z zachowaniem w roku kalendarzowym kolejności numerów, pozycji oraz stron. 2. Na każdym numerze dziennika oznacza się dzień jego wydania, określany przez organ wydający dziennik. Jako dzień wydania określa się datę nie wcześniejszą od dnia udostępnienia dziennika do sprzedaży w siedzibie organu wydającego dziennik. 3. Dzień wydania jest dniem ogłoszenia aktów zamieszczonych w danym numerze. Art. 14. u.ogł. 1. Przepisy porządkowe ogłasza się w drodze obwieszczeń, a także w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie lub w środkach masowego przekazu. 2. Za dzień ogłoszenia przepisów porządkowych uważa się dzień wskazany w obwieszczeniu . 3. Ogłoszenie przepisów porządkowych w sposób określony w ust. 1 nie zwalnia z

(…)

…, do każdego rocznika wydaje skorowidz - te
zbiory wraz ze skorowidzami wyłożone zostają w siedzibie
wojewody do nieodpłatnego powszechnego wglądu
w drodze obwieszczeń, a także w sposób zwyczajowo
przyjęty lub w środkach masowego przekazu
Przyczyny dodatkowej publikacji
- przepisy porzadkowe wydawane są w sytuacjach
nagłego zagrożenia, potrzeba szybkiego wejścia w życie
i poinformowania mieszkańców
2 sposoby…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz