Prawo karne

note /search

Prawo karne [skrypt]

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo karne
Pobrań: 9233
Wyświetleń: 10640

❶ pojęcie prawa karnego  prawo  karne  (materialne)   –  co  jest  przestępstwem,  co  za  nie  grozi  (kara,  środki  karne)  oraz  zasady  odpowiedzialności karnej   prawo karne procesowe  (proceduralne)  –  sposób  postępowania  organów  państwowych  w  procesie  karnym  (ustalenie  czy  i  prze...

Prawo karne część ogólna i szczegółowa

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo karne
Pobrań: 3423
Wyświetleń: 8911

...Tak skonstruowana teoria kontratypów przez twórcę i założyciela krakowskiej szkoły została odrzucona i poddana krytyce przez jego kontynuatorów ( A. Zoll ). Autor ten przeniósł na grunt polskiej doktryny koncepcję stosowaną przez Claude Roxina- teoretyka, profesora Uniwersytetu w Monachium. W...

Proces karny - Zasada kontradyktoryjności

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prawo karne
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2975

Zasada kontradyktoryjności Definicja 1 Dyrektywa, zgodnie z którą strony mają prawo do walki o korzystnym dla siebie rozstrzygnięcia. Definicja 2 Dyrektywa, prowadzenie procesu w formie sporu równouprawnionych stron przed bezstr...

Typy czynu zabronionego

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Prawo karne
Pobrań: 448
Wyświetleń: 3234

...§4. Struktura Przestępstwa (typy czynów) Przestępstwo jest zachowaniem się człowieka spełniającym określone warunki. Te warunki i ich wzajemne relacje tworzą strukturę, której poznanie jest istotne dla zrozumienia charakteru przestępstwa. Podstawą tej struktury jest czyn, który musi ...

Postępowanie karne cz.1

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo karne
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2310

Omówione zostały zasady postępowania karnego i przesłanek procesowych jak np. zasada kontradyktoryjności, zasada swobodnej oceny dowodów, zasada obiektywizmu i inne. Każda z omówionych zasad podparta jest zacytowanymi przepisami. Orientacje w materialne ułatwia ułożenie treści w sposób odpowiadaj...

Protokół z ćwiczeń- prawo karne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo karne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1470

Protokół z ćwiczeń WDP z 17.01.2013 r. OMÓWIENIE KOLOKWIUM 2.PRAWO KARNE Prawo karne jako gałąź należy do prawa publicznego. Oto jego podstawowe zasady: Zasada odpowiedzialności karnej - znajduje się w art. 1 § 1. w Kodeksie Karnym. Zgodnie z tą zasadą : „Odpowiedzialności karnej podlega ten tyl...

Źródła bezprawności

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo karne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 721

Źródła bezprawności. Chodzi o sprzeczność z całym porządkiem prawnym - czyli nie tylko relację danego zachowania do norm sankcjonowanych wyrażonych w KK, ale także do norm karnych istniejących w prawie powszechnie obowiązującym (innych ustawach, rozporządzeniach). Pewną specyfikę w prawie karnym ma ...

Źródła obowiązku

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo karne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 917

Źródłem obowiązku poza generalną normą prawną może być także:  umowa,  orzeczenie władzy publicznej, sądu (wyrok sądowy, decyzja administracyjna),  prawnie skuteczne jednostronne przyjęcie na siebie zobowiązania (falsus procuror z prawa cywilnego) - osoba, która postanowiła zajmować się sprawami ...

Źródła reguł ostrożności

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo karne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1176

Źródłem reguł ostrożności może być stanowiony akt normatywny ale też reguły przyjęte powszechnie w danym środowisku zawodowym (kodeksy, procedury postępowania np. medyczne), instrukcje obsługi maszyn, reguły postępowania formułuje doświadczenie życiowe. Takie pytanie: jest obszar zabudowany, ogranic...

Błąd

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo karne
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1267

Błąd Błąd to fałszywe odzwierciedlenie stanu rzeczy w świadomości sprawcy. Błąd może przyjąć dwie postacie: albo urojenia, albo nieświadomości. Poza prawem karnym te postacie błędu to jest mówienie o tym samym. Urojenie to widzę, czy myślę więcej niż to co jest w rzeczywistości. Nieświadomość - pew...