Postępowanie karne cz.1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2289
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie karne cz.1 - strona 1 Postępowanie karne cz.1 - strona 2 Postępowanie karne cz.1 - strona 3

Fragment notatki:


Omówione zostały zasady postępowania karnego i przesłanek procesowych jak np. zasada kontradyktoryjności, zasada swobodnej oceny dowodów, zasada obiektywizmu i inne. Każda z omówionych zasad podparta jest zacytowanymi przepisami. Orientacje w materialne ułatwia ułożenie treści w sposób odpowiadający kolejności kodeksowej.

Postępowanie Karne
Zasady służące poznaniu prawdy. Kolejna zasada umożliwiająca poznanie prawdy to:
Zasada kontradyktoryjności
Skodyfikowana pośrednio. Zasada kontradyktoryjności oznacza, ze proces jest sporem między stronami. Powiązania z regułą równości broni procesowej między stronami (każda ze stron powinna być wyposażona w podobne uprawnienia) wyjątki- W postępowaniu przygotowawczym szersze uprawnienia ma prokurator (ale on tu jest organem), a w postępowaniu sądowym więcej uprawnień ma oskarżony.
Strony spierają się o przedmiot procesu.
Żeby proces był sporem strony muszą mieć odpowiednie instrumentu prawne do jego toczenia. Instrumenty wpływające na kontradyktoryjność procesu:
- prawo stron do przedkładania wniosków dowodowych - art. 167
Art. 167. Dowody przeprowadza się na wniosek stron, podmiotu określonego w art. 416 albo z urzędu. Nie ma znaczenia, która strona.
Kiedy dowodu się nie przeprowadza- art. 170
Art. 170. § 1. Oddala się wniosek dowodowy, jeżeli:
  1)   przeprowadzenie dowodu jest niedopuszczalne,
  2)   okoliczność, która ma być udowodniona, nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy albo jest już udowodniona zgodnie z twierdzeniem wnioskodawcy,
  3)   dowód jest nieprzydatny do stwierdzenia danej okoliczności,
  4)   dowodu nie da się przeprowadzić,
  5)    wniosek dowodowy w sposób oczywisty zmierza do przedłużenia postępowania.
§ 2. Nie można oddalić wniosku dowodowego na tej podstawie, że dotychczasowe dowody wykazały przeciwieństwo tego, co wnioskodawca zamierza udowodnić.
§ 3. Oddalenie wniosku dowodowego następuje w formie postanowienia.
§ 4. Oddalenie wniosku dowodowego nie stoi na przeszkodzie późniejszemu dopuszczeniu dowodu, chociażby nie ujawniły się nowe okoliczności.
Ten przepis dotyczy też każdego dowodu, nie ważne, która strona go składa.
-uprawnienie do aktywnego udziału w postępowaniu
Wynikają z tego następujące pytania:
a)Czy chodzi o udział stron w rozprawach, czy posiedzeniu? b)Art. 374. § 1. Obecność oskarżonego na rozprawie głównej jest obowiązkowa, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Czyli obowiązek,a nie uprawnienie!
To samo dotyczy prokuratora -art. 46
Art. 46. W sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego udział prokuratora w rozprawie jest obowiązkowy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Ustawa stanowi inaczej jedynie w trybie o postępowaniu uproszczonym (ale i udział oskarżonego wtedy nie jest obowiązkowy)
Pozostałe strony maja prawo, ale nie obowiązek udziału.
Zasada: nie przeprowadza się czynności jeśli strona usprawiedliwi swoja nieobecność i wniesie o odroczenie czynności (art. 117).


(…)

… i oskarżonemu przysługuje głos ostatni.
Kolejność dowodów (w praktyce jest inaczej):
Art. 370. § 1. Po swobodnym wypowiedzeniu się osoby przesłuchiwanej na wezwanie przewodniczącego, stosownie do art. 171 § 1, mogą zadawać jej pytania w następującym porządku: oskarżyciel publiczny, oskarżyciel posiłkowy, pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciel prywatny, pełnomocnik oskarżyciela prywatnego, powód cywilny, pełnomocnik powoda cywilnego, biegły, podmiot, o którym mowa w art. 416, obrońca, oskarżony, członkowie składu orzekającego.
§ 2. Strona, na której wniosek świadek został dopuszczony, zadaje pytania przed pozostałymi stronami.
§ 3.  W razie potrzeby członkowie składu orzekającego mogą zadawać dodatkowe pytania poza kolejnością.
§ 4.  Przewodniczący uchyla pytania, o których mowa w art. 171 § 6…
… zawiesza się, a osoby najbliższe mogą wstąpić w prawa zmarłego.
§ 2. Jeżeli w terminie zawitym 3 miesięcy od dnia śmierci oskarżyciela prywatnego osoba uprawniona nie wstąpi w prawa zmarłego, sąd umarza postępowanie.
3. Oskarżyciel posiłkowy albo obok prokuratora albo samoistnie (prokurator nie wzniósł postępowania, zostały spełniane pewne warunki i w sprawie o czyn ścigany z oskarżenia publicznego…
… postępowania. Chyba, że trzeba by było jakąś okoliczność badać, wtedy umarzamy ze względu na przesłankę formalną.
Niekiedy ustawodawca pozostawia wybór sądowi- np. sprawa kasacyjna- sąd może uchylając wyrok zaskarżony od razu uniewinnić oskarżonego albo umorzyć postępowanie (uniewinnienie- skazanie jest oczywiście niesłuszne, umorzenie- są przeszkody do prowadzenia dalszego procesu). PRZESŁANKI PROCESOWE
art…
… za warunkowym umorzeniem postępowania, sąd wyrokiem umarza postępowanie albo umarza je warunkowo. Jednakże w razie stwierdzenia okoliczności wymienionych w art. 17 § 1 pkt 1 i 2 sąd wydaje wyrok uniewinniający, chyba że sprawca w chwili czynu był niepoczytalny. Jeżeli w trakcie procesu ujawnią się okoliczności z art. 17 par. 1 punkt 1 i połowa punktu 2 następuje uniewinnienie.
Niepoczytalność nie powoduje…
… karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone ( Art. 17 §1 pkt 7 ) ( NE BIS IN IDEM/RES IUDICATA ) (bezwzględna przyczyna odwoławcza)
Wyjątki:
- kasacja,
- wznowienie postępowania
Mamy tu jednak do czynienia nie tyle z kolejnym procesem, ale z kontynuacją procesu. Oczywiście stan rzeczy osądzonej powoduje zarówno niedopuszczalność wszczynania nowego procesu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz