Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego - strona 1 Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego - strona 2 Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego - strona 3

Fragment notatki:

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH Z OSKARŻENIA PRYWATNEGO - postępowanie szczególne II stopnia zredukowane Zasada : odpowiednie stosowanie przepisów o postępowaniu uproszczonym ( Art. 485 ) Wyjątek ; gdy przepisy Rozdziału 52 stanowią inaczej.
Przesłanki I. przesłanki ogólne II. przesłanki szczególne I stopnia ( postępowania uproszczonego ) jest wyłączona, bo nie prowadzi się postępowania przygotowawczego III. przesłanki szczególne II stopnia 1. popełniono czyn ścigany z mocy ustawy z oskarżenia prywatnego a. nieumyślne uszkodzenie ciała powodujące inny niż ciężki uszczerbek na zdrowiu ( Art. 157 §4 kk )
b. lekkie uszkodzenia ciała ( Art. 157 §4 kk )
c. zniesławienie ( Art. 212 §4 kk )
d. zniewaga ( Art. 216 §5 kk )
e. naruszenie nietykalności cielesnej ( Art. 217 §3 kk )
f. uchylanie się od obowiązku opublikowania sprostowania lub odpowiedzi na publikowanie ich wbrew warunkom określonym w ustawie, gdy pokrzywdzonym jest osoba fizyczna ( Art. 46 ust. 2 ustawy z 1984- prawo prasowe )
g. wszystkie przestępstwa przewidziane przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1994 ) - chyba że sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstw stałe źródło dochodu albo organizował działalność przestępną lub kierował nią. 2. sprawcą przestępstwa nie jest żołnierz ( Art. 661 ) Przebieg postępowania 1. wszczęcie postępowania Nie funkcjonuje postępowanie przygotowawcze a. pokrzywdzony wniósł prywatny akt oskarżenia ( Art. 487 )- ograniczone wymogi formalne
a. ogólne wymogi pisma procesowego ( Art. 119 )
b. osoba oskarżonego
c. zarzucany mu czyn
d. wskazanie dowodów, na których opiera się oskarżenie.
b. skarga pokrzywdzonego ( Art. 488 )
Organ przyjmujący Policja, na żądanie pokrzywdzonego
Forma - pisemna lub
- ustna
Czynności Policji a. zabezpiecza dowody w razie potrzeby
b. przesyła skargę do właściwego sądu
Sąd może jedynie zlecić Policji dokonanie określonych czynności dowodowych, po przeprowadzeniu wyniki ich Policja przekazuje sądowi, stosuje się odpowiednio przepisy o czynnościach w niezbędnym zakresie ( Art. 308 ) 2. następnie: Sąd rejonowy rozpoznaje sprawę jednoosobowo ( Art. 286 ) Wyjątek : w składzie 1 sędziego i dwóch ławników
- z mocy prawa- przy przestępstwie zniesławienia
- na mocy zarządzenia prezesa sądu, jeśli ze względu na okoliczności uzna to za stosowne. a. posiedzenie pojednawcze albo

(…)

… je w odrębny proces
b. jeśli w wyniku przystąpienie objął on oba oskarżenia wzajemne, to
→ postępowanie powraca w nurt prywatnoskargowy
oskarżyciele posiłkowi subsydiarni powracają do swych ról oskarżycieli prywatnych i jednocześnie oskarżonych.
c. jeśli w wyniku przystąpienie objął on oba oskarżenia, a następnie odstąpił tylko od jednego z nich
→ postępowanie to należy włączyć do odrębnego postępowania…
…, że ze względu na okoliczności sprawy będzie ona rozpoznana z udziałem ławników.
2) jeśli strony się nie stawią
a. nieusprawiedliwione niestawiennictwo oskarżonego ( Art. 491 §2 )
→ sprawę kieruje się na rozprawę główną, w miarę możliwości wyznacza się od razu jej termin
b. nieusprawiedliwione niestawiennictwo oskarżyciela prywatnego i jego pełnomocnika ( Art. 491 §1 )
→ uważa się za odstąpienie od oskarżenia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz