Typy postępowania w procesie zasadniczym

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Typy postępowania w procesie zasadniczym - strona 1 Typy postępowania w procesie zasadniczym - strona 2 Typy postępowania w procesie zasadniczym - strona 3

Fragment notatki:

Typy postępowania w procesie zasadniczym - zwyczajne - szczególne
DZIAŁ X POSTĘPOWAMA SZCZEGÓLNE Rozdział 51 Postępowanie uproszczone Art. 468. W postępowaniu uproszczonym stosuje się przepisy o postępowaniu zwyczajnym, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. Art. 469. (113) Sąd rozpoznaje w trybie uproszczonym sprawy, w których było prowadzone dochodzenie. Dokończenie postępowania przygotowawczego w formie śledztwa z przyczyn określonych w art. 325i I nie stanowi przeszkody w rozpoznaniu sprawy w trybie uproszczonym. Art. (279) I. Wniosek oskarżonego, o którym mowa w art. 387 * 1, złożony przed rozprawą sąd może rozpoznać na posiedzeniu. 2. O terminie posiedzenia zawiadamia się strony, przesyłając im odpis wniosku. * 3. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo pokrzywdzonego lub oskarżyciela publicznego nie stoi na przeszkodzie uwzględnieniu wniosku, jeżeli spełnione są pozostałe warunki określone wart. 387. 4. W razie rozpoznania wniosku na rozprawie przepis * 3 stosuje się odpowiednio. Art. 475. Jeżeli akt oskarżenia odpowiada warunkom formalnym, a sprawę skierowano na rozprawę główną odpis aktu oskarżenia można doręczyć oskarżonemu łącznie z wezwaniem na rozprawę. Art. 476. * (280) Sąd rozpoznaje sprawę jednoosobowo. Prezes sądu rejonowego może zarządzić rozpoznanie sprawy w składzie jednego sędziego i dwóch ławników, jeżeli jest to uzasadnione jej okolicznościami. Prezes sądu okręgowego może zarz1zić rozpoznanie sprawy jednoosobowo, jeżeli była rozpoznana w pierwszej instancji w takim składzie. * 2. Jeżeli sąd rozpoznaje sprawę jednoosobowo, sędzia ma prawa i obowiązki przewodniczącego. Art. 477. Niestawiennictwo oskarżyciela nie tamuje toku rozprawy ani posiedzenia. Art. 478. Jeżeli w sprawie z oskarżenia publicznego nie bierze udziału w rozprawie oskarżyciel, akt oskarżenia odczytuje protokolant. Art. 479. 1. Jeżeli oskarżony, któremu doręczono wezwanie, nie stawi się na rozprawę główna0 sąd może prowadzić postępowanie bez jego udziału, a jeżeli nie stawił się również obrońca - wydać wyrok zaoczny. 2. Jeżeli oskarżony nie stawił się na rozprawę, odczytuje się uprzednio złożone jego wyjaśnienia Przepis art. 396 2-4 stosuje się odpowiednio. Art. 480. Rozprawy głównej nie można przeprowadzić w czasie nieobecności oskarżonego, jeżeli usprawiedliwiwszy swe niestawiennictwo wnosił o odroczenie rozprawy. Art 481. Wyrokiem zaocznym można orzec tytułem środka zabezpieczającego jedynie przepadek przedmiotów. Art. 482. I. Wyrok zaoczny doręcza się oskarżonemu. W terminie 7 dni od doręczenia odpisu wyroku zaocznego oskarżony może wnieść sprzeciw, w którym powinien usprawiedliwić swoją nieobecność na rozprawie. Może on połączyć ze sprzeciwem wniosek o uzasadnienie wyroku na wypadek nie przyjęcia lub nieuwzględnienia sprzeciwu.

(…)

… przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do sądu, który wydał wyrok nakazowy, w terminie zawitym 7 dni od doręczenia tego wyroku. 2. Prezes sądu odmawia przyjęcia sprzeciwu, jeżeli został wniesiony po terminie lub przez osobę nieuprawnioną * 3.(293) W razie wniesienia sprzeciwu wyrok nakazowy traci moc; sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych. *4. (294) Jeżeli w sprzeciwie podniesiono wyłącznie zarzuty…
… się odpowiednio. Art. 490. * 1. Posiedzenie pojednawcze rozpoczyna się wezwaniem stron do pojednania. 2. W protokole posiedzenia pojednawczego należy w szczególności zaznaczyć stanowisko stron wobec wezwania do pojednania oraz wyniki przeprowadzonego posiedzenia pojednawczego; jeżeli doszło do pojednania, protokół podpisują także strony. Art. 491. I. Niestawiennictwo oskarżyciela prywatnego i jego pełnomocnika…
… powinny zgłosić wnioski dowodowe. 3. Sąd może postanowić, że ze względu na okoliczności sprawy będzie ona rozpoznana z udziałem ławników. Art. 496. 1. Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego umarza się za zgodą oskarżonego, jeżeli oskarżyciel prywatny odstąpi od oskarżenia przed prawomocnym zakończeniem postępowania. * 2. Zgoda oskarżonego nie jest wymagana, jeżeli oskarżyciel prywatny odstąpi…
…, sąd wyłącza oskarżenie przeciwne do osobnego postępowania. Przepis art. 60 * 2 stosuje się. * 3. W razie objęcia przez prokuratora obu oskarżeń wzajemnych postępowanie toczy się z urzędu, zaś oskarżeni korzystają w odpowiednim zakresie również z uprawnień oskarżycieli posiłkowych. Art. 499. Przepisy art. 492.494 stosuje się odpowiednio również na rozprawie. Rozdział 53 Postępowanie nakazowe Art.. 500…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz