Protokół z ćwiczeń- prawo karne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1288
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Protokół z ćwiczeń- prawo karne - strona 1 Protokół z ćwiczeń- prawo karne - strona 2 Protokół z ćwiczeń- prawo karne - strona 3

Fragment notatki:


Protokół z ćwiczeń WDP z 17.01.2013 r. OMÓWIENIE KOLOKWIUM 2.PRAWO KARNE Prawo karne jako gałąź należy do prawa publicznego. Oto jego podstawowe zasady:
Zasada odpowiedzialności karnej - znajduje się w art. 1 § 1. w Kodeksie Karnym. Zgodnie z tą zasadą : „Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary, przez Ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.” Ustawodawca wskazuje, że nie można ponieść odpowiedzialności w przypadku, gdy zachowanie nie będzie czynem. Kodeks Karny nie przewiduje odpowiedzialności za nasze poglądy, myśli. By podlegać odpowiedzialności karnej musimy dopuścić się czynu zabronionego. Czynem jest działanie lub zaniechanie do którego sprawca był obowiązany. Zasada winy - znajduje się w art. 1 § 3. Kodeksu Karnego. „Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu . ” Przesłanką odpowiedzialności jest wina. Zasada odpowiedzialności indywidualnej i osobistej - art.1, art. 21, art. 55 Kodeksu Karnego. Zgodnie z art. 1 odpowiedzialności karnej podlega tylko ten kto popełnia czyn zabroniony, a przepisy części szczególnej potwierdzają tę zasadę. Art. 21 § 1. stanowi o tym, że okoliczności osobiste wyłanczające, łagodzące, albo zaostrzające odpowiedzialność karną uwzględnia się tylko w stosunku do osoby, której dotyczą. Art.55. mówi o indywidualizacji kary - okoliczności wpływające na wymiar kary uwzględnia się tylko co do osoby, której dotyczą. Przeciwieństwem odpowiedzialności indywidualnej jest odpowiedzialność zbiorowa. Osobisty charakter oznacza to, że nikt inny nie może zobowiązać się do poniesienia odpowiedzialności karnej za inną osobę. Zasada humanitaryzmu - art. 3 Kodeksu Karego i art. 40 Konstytucji RP. Art. 3. - „ Kary oraz inne środki przewidziane w tym Kodeksie stosuje się z uwzględnieniem zasad humanitaryzmu w szczególności z poszanowaniem godności człowieka.” Art. 40 Konstytucji RP mówi o tym, że „ nikt nie może zostać poddany torturom, okrutnemu, nieludzkiemu, poniżającemu traktowaniu”. Zasada nullum crimen sine lege - podstawowa zasada prawa karnego, swoje źródło ma w art. 42 Konstytucji RP i w art. 1 Kodeksu Karnego, który stanowi, że „ Odpowiedzialności karnej podlega tylko ten kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary, przez Ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia”. Nie ma przestępstwa bez ustawy. Zasada nullum crimen sine lege scripta - jest to zasada skierowana do ustawodawcy, chodzi o to, aby w procesie tworzenia prawa zasady odpowiedzialności karnej oraz poszczególne przestępstwa zostały wyraźnie określone i zapisane w ustawie ( karnej ).

(…)

… oznaczone przewidują pewną rozpiętość kary i dają możliwość sądowi dostosowania tej kary. - np. kto zabija człowieka podlega karze od .. do .. lat ograniczenia wolności.
Sankcje nieoznaczone polegają na tym, że ustawodawca w ogóle nie określa kary. - np. Kto zabija człowieka, ten podlega karze.
Polskie prawo przewiduje wyłącznie sankcję względnie oznaczone.
Zasada lex retro non agit - zasada…
…. kradzież z włamaniem ), oraz formalne ( składanie fałszywych zeznań ).
W ramach przestępstw z zaniechania wyróżniamy: przestępstwa formalne oraz materialne. Przestępstwo z zaniechania formalne - to np. nie podjęcie działania do którego ktoś był zobowiązany ( nie udzielenie pomocy ). Przestępstwu materialnemu z zaniechania podlega ten na którym ciąży jakiś szczególny obowiązek zapobieżenia skutkowi…
… - zwłaszcza z artykułu 1 Kodeksu Karnego.
Przestępstwo jest to czyn człowieka zabroniony przez obowiązującą ustawę pod groźbą kary, bezprawny, karygodny, zawiniony, społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy. Wewnętrzna struktura przestępstwa:
Jest to czyn naruszający normę sankcjonowaną. Nie jest popełniony w okolicznościach wyłączających bezprawność, więc…
Jest to czyn bezprawny. Realizuje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz