Zarządzanie zasobami ludzkimi - strona 6

Motywowanie i wynagrodzenie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 91
Wyświetleń: 973

Motywowanie:  Jest to proces świadomego i celowego oddziaływania na motywy postępowania ludzi poprzez  stwarzanie  środkow i możliwości realizacji ich systemow wartości i oczekiwań (celow działania) dla osiągięcia celu  motywującego.  Podejścia do motywacji:  Model tradycyjny:  Model stosunkow ws...

Zarządzanie zasobami ludzkimi - pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1631

1.C echy charakterystyczne ekonomizacji racjonalizacja pracy, uelastycznienie zatrudnienia, odbiurokratyzowanie funkcji personalnej 2.Który składnik kult u ry organizacyjnej najłatwiej zmienić Artefakty 3.F unkcja rekrutacji nie jest Jest: informacyjna; motywacyjna; wstępnej selekcji. 4.P rzewag...

Analiza pracy - procedura

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1001

ANALIZA PRACY jest podstawowym instrumentem efe k tywnego zarządzania zasobami ludzkimi w przeds. Stan o wi podstawę doboru lub konstrukcji narzędzi służących do realizacji wszystkich celów cząstkowych zarz. personelem. Jest procesem badawczym polegającym na g romadzeniu informacji o pracy jako szc...

Funkcja personalna w zarządzaniu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1568

Wstęp 14 listopada 2011 08:56 Literatura: A. Pocztowski,  Zarządzanie zasobami ludzkimi M. Armstrong,  Zarządzanie zasobami ludzkimi Funkcja personalna/kadrowa  (XIX-XXw.) - całokształt działań związanych z funkcjonowaniem ludzi w  organizacji obejmujących czynności o charakterze wykonawczym i re...

MODELE POLITYKI PERSONALNEJ

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 126
Wyświetleń: 903

MODELE POLITYKI PERSONALNEJ - koncepcje, podejścia, paradygmaty Model „sita” Zakłada, że dorosły człowiek jest istotą gotową, ukształtowaną co oznacza, że nie może się w istotny sposób zmienić. W związku z tym organizacja powinna starać się za pomocą „sit” wyłonić tylko najlepsze jednostki i je ...

Motywowanie pracowników

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1204

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW MOTYWOWANIE - celowe, świadome ukształtowanie postaw i zachowań pracowników. Jest to jedna z podstawowych funkcji kierowniczych. MOTYWACJA - ogół motywów, które wpływają na podjęcie działania, jego intensywność i kontynuację. Ta motywacja występuje wewnątrz nas. Jest ona n...

Nowe formy zatrudnienia i pracy

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 56
Wyświetleń: 742

NOWE FORMY ZATRUDNIENIA I PRACY Rozwój nowych form zatrudnienia i pracy rozumiany jest wieloznacznie, ponieważ praca po nowemu może polegać na odchodzeniu od stałego zatrudnienia i przechodzenia na czas ściśle określony. Następuje odchodzenie od zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu do zatrudnieni...

Oenianie pracowników

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 77
Wyświetleń: 868

OCENIANIE PRACOWNIKÓW OCENIANIE - proces długotrwały, łączy się z obserwacją pracownika w pewnych przedziałach czasu i na podstawie wyznaczonych kryteriów. Ocenianie może również oznaczać wymianę poglądów osób wchodzących w skład zespołu oceniającego. OCENA - wykształcony już sąd o całości zachow...

Tematy do zajęć z prezentacjami

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 14
Wyświetleń: 854

Tematyka zajęć z p rezentacj ami - zarządzanie zasobami ludzkimi II ZDL Pozyskiwanie pracowników do przedsiębiorstwa Charakterystyka rekrutacji Podstawowe dokumenty aplikacyjne (CV, LM) Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej - elementy autoprezentacji Istota, etapy i instrumenty selekcji L...

Rozwój pracowników - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 98
Wyświetleń: 700

W YKŁAD 4: Rozwój pracowników Na indywidualny potencjał pracy składają się: zdolności, zdrowie, wiedza ogólna i zawodowa pracownika, umiejętności praktyczne, poziom rozwoju moralnego oraz motywacja. Natomiast wszyscy zatrudnieni tworzą potencjał pracy (zasoby ludzkie) firmy Rozwój zasobów ludzkic...