Architektura i urbanistyka - strona 2

note /search

MODELOWANIE ARCHICAD - Parametry okna widoku 3D

 • Politechnika Warszawska
 • Architektura i urbanistyka
Pobrań: 434
Wyświetleń: 6293

Rys. 11.1. Okna ustawieĔ zasad zapisu do formatu *.dwg. 12 Parametry okna widoku 3D Okno widoku 3D jest interaktywne, moĪna w nim oglądaü obiekty w widoku perspektywicznym lub aksonometrycznym oraz je edytowaü. Ma opcje umoĪliwiające urealnienie widoku, bez utraty moĪliwoĞci edycji. W oknie wid...

MODELOWANIE ARCHICAD - Tworzenie płyt (narzędzie Strop)

 • Politechnika Warszawska
 • Architektura i urbanistyka
Pobrań: 441
Wyświetleń: 3276

ZmianĊ wyĞwietlanego rzutu umoĪliwia paleta Nawigatora, zakładka Projekt. Rys. 9.2.3. Nawigator – kondygnacje. Modelowanie Ğcian fundamentowych przebiega identycznie jak w przypadku Ğcian parteru. W naszym modelu utworzymy Ğciany jednolite, których gruboĞü zmniejszymy o 3cm w stosunku do zewnĊ...

MODELOWANIE ARCHICAD - Tworzenie przegród (narzędzie Ściana)

 • Politechnika Warszawska
 • Architektura i urbanistyka
Pobrań: 602
Wyświetleń: 5635

Wprowadzając kolejne elementy powinniĞmy prawidłowo, zgodnie ze sztuką budowlaną i aktualną ofertą rynku, dobieraü materiały i ich wymiary. 9.1 Tworzenie przegród (narzĊdzie ĝciana) Zanim przystąpimy do ustawieĔ parametrów Ğciany, zdefiniujemy atrybut Ğciany, jakim jest struktura warstwowa. Sys...

MODELOWANIE ARCHICAD - Wizualizacja

 • Politechnika Warszawska
 • Architektura i urbanistyka
Pobrań: 749
Wyświetleń: 5124

- tekstury - procedura OpenGL. • Składniki widoku 3D Polecenie Widok → Elementy w widoku 3D → Filtry i elementy widoczne w 3D umoĪliwia wybór elementów widocznych w oknie 3D. MoĪemy: uwidoczniü wszystkie kondygnacje lub zawĊziü widok do wybranych kondygnacji, uwidoczniü elementy zawarte lub ...

MODELOWANIE ARCHICAD - Wprowadzenie do programu

 • Politechnika Warszawska
 • Architektura i urbanistyka
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1246

Modelowanie budynku parterowego z uĪytkowym poddaszem w systemie ArchiCAD . Celem pracy jest: • wykonanie wirtualnego modelu budynku jednorodzinnego, • zaprezentowanie modelu w postaci zdjĊü z wizualizacji, • uzyskanie z modelu 3D techni...

MODELOWANIE ARCHICAD - Zapis danych

 • Politechnika Warszawska
 • Architektura i urbanistyka
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1960

3 Zapis danych Polecenie Plik ĺ Zachowaj lub Plik ĺ Zachowaj jako pozwala zapisaü projekt w okreĞlonym miejscu pod okreĞloną nazwą. Podstawowym typem dokumentu ArchiCAD’a jest plik projektu (*.pln). Podczas zachowywania pliku wykonywana jest kompresja pliku redukująca jego rozmiar. Przycisk Op...

MODELOWANIE ARCHICAD - Zestawienia

 • Politechnika Warszawska
 • Architektura i urbanistyka
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2527

UsuniĊcia przekroju dokonujemy tak, jak innych elementów modelu, wybieramy liniĊ przekrojową i klawisz . Rys. 10.2.1. Widok rzutu z widoczną linią przekroju A-A oraz widok tego przekroju. Rys. 10.2.2. Widok elewacji. 10.3 Zestawienia Zintegrowana z ArchiCADem baza danych umoĪliwia tworzenie ze...