MODELOWANIE ARCHICAD - Zestawienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2373
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
MODELOWANIE ARCHICAD - Zestawienia - strona 1 MODELOWANIE ARCHICAD - Zestawienia - strona 2

Fragment notatki:

UsuniĊcia przekroju dokonujemy tak, jak innych elementów modelu, wybieramy liniĊ
przekrojową i klawisz .
Rys. 10.2.1. Widok rzutu z widoczną linią przekroju A-A oraz widok tego przekroju.
Rys. 10.2.2. Widok elewacji.
10.3 Zestawienia
Zintegrowana z ArchiCADem baza danych umoĪliwia tworzenie zestawieĔ oraz list elementów,
komponentów i stref wchodzących w skład projektu.
• Zestawienia zorganizowane są w Nawigatorze (Mapa projektu ĺ Zestawienia) i są
bezpoĞrednio związane z projektem, zmiany wprowadzone w zestawieniach powodują
zmianĊ w modelu. Ustawienia zestawieĔ pozwalają modyfikowaü zakres i formĊ
zestawienia. Zestawienia moĪemy zapisywaü w formatach DOC, XLS, TXT, PDF, DXF.
Rys. 10.3.1. Zestawienia elementów i komponentów.
41
ZawartoĞü zestawienia jest oparta o Ustawienia Schematu Zestawienia, który pozwala
zdefiniowaü wielkoĞci wystĊpujące w zestawieniu. Jednostki wyszczególnionych wartoĞci
(np. długoĞü, objĊtoĞü) okreĞlone są oknie dialogowym Opcje ĺ Preferencje projektu ĺ
Jednostki i reguły dla zestawieĔ.
Tabele zestawieĔ moĪemy umieszczaü w Arkuszach wydruku. JeĪeli wymiary tabeli są zbyt
duĪe, moĪemy po wybraniu wstawionej do arkusza tabeli, skorzystaü z polecenia
„Przekształü tabelĊ” z palety pomocniczej zaznaczonego elementu.
• Listy zorganizowane w Nawigatorze pozwalają:
- wyĞwietlaü zestawienia parametrów elementów konstrukcyjnych wystĊpujących w
projekcie (Lista elementów),
- wyĞwietlaü zestawienia komponentów (uĪytych materiałów), w formie zestawieĔ
iloĞciowych lub kosztorysów (Lista komponentów),
- wyĞwietlaü zestawienia stref, czyli pomieszczeĔ wraz z wykoĔczeniem (Lista stref).
Listy wyĞwietlane są zgodnie z konfiguracją wybranego Schematu listy. Zdefiniowana w
projekcie lista stref np. Pomieszczenia/Kondygnacje zawiera zestawienie pomieszczeĔ
wystĊpujących na kondygnacjach. Parametrami tego zestawienia są: WysokoĞü
pomieszczenia, Obwód, Powierzchnia Ğcian, Zmierzona powierzchnia pomieszczenia.
UĪytkownik ma moĪliwoĞü zmiany parametrów listy. KaĪda z list bazuje na Schemacie
(nazwa schematu widoczna jest w Nawigatorze w Cechach), który definiuje wystĊpujące w
liĞcie parametry. Aby je zmieniü wybieramy Ustaw listĊ schematów (przycisk Ustawienia w
Nawigatorze) i wprowadzamy zmiany w odpowiednim schemacie.
10.4 Arkusze wydruków
W trakcie projektowania moĪemy korzystaü z dwóch typów wydruków, bezpoĞredniego wydruku
bieĪącego okna (Plik ĺ Drukuj) lub z wydruku przygotowanego Arkusza wydruku. Ten drugi
sposób jest właĞciwy przy drukowaniu koĔcowej dokumentacji. Arkusz
do wydruku przygotowujemy w odpowiedniej skali, moĪe on zawieraü
wiele elementów (z róĪnych okien) takich jak: rzuty, przekroje, widoki
modelu, zestawienia, spisy treĞci. Arkusz wydruku tworzymy w oparciu
o Szablon, który okreĞla rozmiar wydruku oraz moĪe zawieraü takie
elementy jak ramka, logo, tytuł. Z jednego Szablonu moĪemy
korzystaü tworząc róĪne Arkusze. Wskazane jest opracowanie
zestawu Szablonów dla danego zespołu projektowego, w celu
ujednolicenia tworzonej dokumentacji.
W ArchiCADzie Arkusze wydruków i Szablony wydruków zebrane są
w TeczkĊ Arkuszy, do której dostĊp mamy z poziomu Nawigatora.
Rys. 10.4.1. Teczka Arkuszy w Nawigatorze.
42
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz