MODELOWANIE ARCHICAD - środowisko pracy ArchiCAD'a

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2513
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
MODELOWANIE ARCHICAD - środowisko pracy ArchiCAD'a - strona 1 MODELOWANIE ARCHICAD - środowisko pracy ArchiCAD'a - strona 2 MODELOWANIE ARCHICAD - środowisko pracy ArchiCAD'a - strona 3

Fragment notatki:

Zaleca siĊ wiĊc tworzenie projektów na tych samych
wersjach programu lub przenoszenie takĪe folderów
bibliotecznych lub zapisywanie projektów w formacie
archiwalnym (*.pla).
JeĪeli po otwarciu projektu pojawi siĊ Raport
ładowania Bibliotek, oznacza to, Īe biblioteka uĪyta
podczas tworzenia projektu nie została odnaleziona.
NaleĪy wykonaü próbĊ dodania plików bibliotecznych,
jeĪeli to nie przyniesie rezultatów, naleĪy przenieĞü
plik w formacie archiwalnym.
Rys.4.1. Okno dołączania Bibliotek.
5
ĝrodowisko pracy ArchiCAD’a
Interfejs aplikacji wygląda jak typowy interfejs „windows-owego” programu typu CAD. Zawiera
zestaw poleceĔ dostĊpnych z menu tekstowego lub przedstawionych w postaci ikon
zestawionych w paletach. KaĪda z ikon posiada chmurkĊ z informacją o przypisanej funkcji.
Rys. 5.1. Składowe interfejsu ArchiCAD’a.
7
Menu tekstowe to miĊdzy innymi polecenie Okna pozwalające otwieraü i zamykaü paski
narzĊdzi (w tym pasek Standard, Mini Nawigator, Atrybuty) i palety ( w tym Paleta Info, Paleta
NarzĊdzi, Nawigator).
Pasek narzĊdzi Standard zawiera:
• Ikony projektu z poleceniami: Nowy, Otwórz, Zachowaj, Drukuj, Wytnij, Kopiuj, Wklej,
Odwołaj, Przywołaj.
• Pomoce rysunkowe ułatwiające proces modelowania, naleĪą do nich:
ZnajdĨ i zaznacz.
Pobierz ustawienia,
Nadaj ustawienia,
PokaĪ/ukryj linie pomocnicze,
PokaĪ/ukryj specjalne punkty przyklejania,
PokaĪ/ukryj podrĊczne współrzĊdne,
Przyklejanie do siatki,
WyĞwietlanie linijki,
PokaĪ/ukryj podrys,
Grawitacja,
Przyklejanie elementów,
Miarka
Ustaw początek układu uĪytkownika
Rys.5.2. Pomoce rysunkowe.
• Ikony edycji, czyli modyfikacji istniejących elementów, a wĞród nich: Przytnij, Podziel,
Wyrównaj, Przytnij, Zaokrąglij, Dotnij do dachu, ZmieĔ wielkoĞü.
Paleta narzĊdzi podzielona jest na 4 grupy:
• narzĊdzia Zaznaczenie z podstawowym narzĊdziem słuĪącym do wybierania elementów Strzałka,
• narzĊdzia Projekt z elementami modelu, takie jak: ĝciana, Drzwi, Okno, Belka, Strop,
Dach, itd.,
• narzĊdzia Dokument z elementami dokumentacji, w tym: Wymiarowanie, Tekst,
Wypełnienie, Linia, Punkt, Przekrój,
• narzĊdzia WiĊcej, w tym: Lampa, Okno naroĪne, Wymiar kątowy, itp.
Paleta Info (inna dla kaĪdego z narzĊdzi) pozwala na łatwy dostĊp do metod konstrukcji i
geometrii, podgląd aktualnej wysokoĞci nad poziom 0,00, informacji o aktywnej warstwie
8
rysunkowej. Za jej pomocą uĪytkownik moĪe edytowaü najwaĪniejsze parametry danego
elementu. Rodzaj informacji wyĞwietlanych w palecie zaleĪy od typu zaznaczonego elementu.
Nawigator wyĞwietla strukturĊ projektu i umoĪliwia szybkie poruszanie siĊ po jego elementach.
Linia poleceĔ wyĞwietla komunikaty systemu, które naleĪy czytaü i postĊpowaü zgodnie ze
wskazówkami.
WaĪne funkcje przypisane są takĪe do nastĊpujących przycisków klawiatury:
słuĪy do anulowania bieĪącej operacji, usuwa istniejące linie pomocnicze, anuluje
zaznaczenie elementów, usuwa obszar zaznaczania,
potwierdza operacjĊ,
anuluje ostatnią operacjĊ, podczas operacji wielosegmentowej usunie tylko
ostatni fragment,
usuwa zaznaczone elementy.
5.1 Nawigator – elementy projektu
Praca nad projektem w ArchiCADzie to równoległe tworzenie koncepcji i dokumentacji
projektowej. Nawigator umoĪliwia zbudowanie logicznego układu całego projektu i szybkie
poruszanie siĊ po jego elementach. Zawiera wstĊpnie zdefiniowane elementy bĊdące
składnikami typowego projektu budowlanego. Elementy projektu pogrupowane są w 4
zakładkach: Mapie Projektu, Mapie Widoków, Teczce Arkuszy, Zestawie Publikacji.
• Mapa Projektu zawiera komponenty wirtualnego modelu obiektu budowlanego. NaleĪą do
nich: kondygnacje (rzuty), przekroje, elewacje, widoki 3D, zestawienia. UmoĪliwia poruszanie
siĊ miĊdzy komponentami (przejĞcie poprzez dwukrotne klikniĊcie), ustawiane cech w tym
tworzenie nowych komponentów (przycisk Ustawienia na dole okna Nawigatora).
• Mapa Widoków zawiera zestawienie widoków projektu, domyĞlnych oraz utworzonych przez
uĪytkownika. Dla kaĪdego z komponentów moĪemy zdefiniowaü kilka widoków,
przemieszczanie siĊ miedzy nimi ułatwia Mapa Widoków.
Teczka Arkuszy to hierarchiczne zestawienie arkuszy wydruków prezentujących widoki
projektu oraz zestawienia.
• Zestaw Publikacji pozwala uproĞciü i przyspieszyü proces publikacji dokumentacji,
zwłaszcza, gdy opublikowanych musi byü wiele zestawów duĪego projektu. Pozwala ustawiü
i zachowaü preferencje dotyczące publikacji dowolnej liczby zestawów.
5.2 Komponenty wirtualnego modelu
DostĊp do modelu Wirtualnego Budynku moĪliwy jest przez okna komponentów Modelu. W
oknach tworzymy i modyfikujemy elementy modelu. Zachowane komponenty Modelu stanowią
podstawĊ tworzenia dokumentacji technicznej.
9
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz