MODELOWANIE ARCHICAD - Tworzenie płyt (narzędzie Strop)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 441
Wyświetleń: 3276
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
MODELOWANIE ARCHICAD - Tworzenie płyt (narzędzie Strop) - strona 1 MODELOWANIE ARCHICAD - Tworzenie płyt (narzędzie Strop) - strona 2 MODELOWANIE ARCHICAD - Tworzenie płyt (narzędzie Strop) - strona 3

Fragment notatki:

ZmianĊ wyĞwietlanego rzutu umoĪliwia paleta Nawigatora, zakładka
Projekt.
Rys. 9.2.3. Nawigator – kondygnacje.
Modelowanie Ğcian fundamentowych przebiega identycznie jak w przypadku Ğcian parteru. W
naszym modelu utworzymy Ğciany jednolite, których gruboĞü zmniejszymy o 3cm w stosunku do
zewnĊtrznych Ğcian parteru. Wstawiając Ğciany dowiązywaü siĊ bĊdziemy do wewnĊtrznych
wierzchołków podrysu Ğcian zewnĊtrznych. Ława fundamentowa moĪe byü elementem Ğciany
lub belki. PoniĪej, efekt koĔcowy modelowania fundamentów – widok modelu i przekroju.
Rys. 9.2.4. Widok i przekrój parteru budynku z fundamentami.
9.3 Tworzenie płyt (narzĊdzie Strop)
Ustawienie parametrów płyty: Paleta Info → Okno ustawieĔ narzĊdzia.
Rys. 9.3.1. Paleta ustawieĔ parametrów stropu.
Okno ustawieĔ narzĊdzia Strop ma takie same zakładki
jak okno ustawienia Ğciany. PowaĪna róĪnica, to sposób
odmierzania wysokoĞci elementu, Ğciana przyrastała w
górĊ, strop przyrasta w dół. Czyli strop o gruboĞci 20cm
zaczynający siĊ od poziomu 0, ma spód na rzĊdnej
-20, a
wierzch na rzĊdnej 0.
Rys. 9.3.2. Okno ustawieĔ narzĊdzia Strop.
27
PłytĊ umieszczamy na rzucie wskazując połoĪenie wierzchołków wielokąta rzutu lub dla płyt
prostokątnych, połoĪenie przeciwległych wierzchołków prostokąta.
MoĪna teĪ, korzystając z narzĊdzia „Magiczna róĪdĪka” wskazaü punkt przestrzeni
ograniczonej Ğcianami lub liniami pomocniczymi, a system sam odnajdzie kontur zamkniĊty
wokół wskazanego punktu i utworzy płytĊ zgodnie z aktualnymi atrybutami. Tą techniką
wygodnie jest tworzyü skomplikowane kształty np. zaokrąglone
balkony czy tarasy, dla których technika wielokąta jest
niewystarczająca.
NarzĊdzie Magiczna róĪdĪka moĪemy uaktywniü przytrzymując
klawisz lub korzystając z ikony
z Palety kontrolnej.
Rys. 9.3.3. Modelowanie płyty za pomocą
narzĊdzia Magiczna róĪdĪka.
Przykład modelowania zaokrąglonych schodów:
- korzystając z narzĊdzi Linia i Łuk rysujemy kontury schodków,
- wybieramy narzĊdzie Strop, definiujemy atrybuty pierwszego stopnia, pamiĊtając, Īe płyta
przyrasta w dół,
- klawiszem uaktywniamy Magiczną róĪdĪkĊ i wskazujemy punkt wewnątrz konturu
1 stopnia,
- zmieniamy atrybuty płyty (Okno ustawieĔ narzĊdzia) i wskazujemy róĪdĪką 2 stopieĔ,
- zmieniamy atrybuty płyty (Okno ustawieĔ narzĊdzia) i wskazujemy róĪdĪką 3 stopieĔ.
Rys. 9.3.4. Okna ustawieĔ geometrii kolejnych
stopni schodów.
Rys. 9.3.5. Rezultat modelowania.
Strop, tak jak inne elementy modelu, moĪemy modyfikowaü zarówno w oknie rzutu, jak i w
oknie widoku modelu z wykorzystaniem narzĊdzi Palety pomocniczej. PaletĊ pomocniczą
uwidaczniamy wskazując wierzchołek lub krawĊdĨ wybranego wczeĞniej elementu. NarzĊdzia
Palety pomocniczej pozwalają, miĊdzy innymi, zmodyfikowaü geometriĊ płyty przez
przesuniĊcie wĊzła, dodanie lub odjĊcie fragmentu płyty. Aby wykonaü operacjĊ np. wyciĊcia
fragmentu płyty wybieramy ją, ponownie wskazujemy lewym klawiszem myszy krawĊdĨ lub
wierzchołek płyty. Pojawi siĊ Paleta pomocnicza, z której wybieramy narzĊdzie Odejmij,
wskazujemy wierzchołki odejmowanego fragmentu (tak jak przy tworzeniu płyty).
28
Rys. 9.3.6. Wycinanie otworu wielokątnego w płycie.
9.4 Modelowanie słupów (narzĊdzie Słup)
Korzystając z „Okna ustawieĔ” narzĊdzia okreĞlamy wymiary słupa, jego wysokoĞü i rzĊdną
posadowienia. Po wybraniu punktu kotwiczenia (wstawiania) moĪemy wprowadziü słupy do
projektu wskazując na rzucie połoĪenie punktów kotwiczenia.
Rys. 9.4.1. Paleta Info ustawieĔ parametrów słupów.
9.5 Obiekty parametryczne (narzĊdzia: Okno, Drzwi, Obiekt)
Projektując z wykorzystaniem systemu ArchiCAD moĪemy korzystaü z setek predefiniowanych
obiektów parametrycznych, zebranych w plikach zewnĊtrznych, jakimi są Biblioteki. NaleĪą do
nich: Okna, Drzwi, Schody czy Lampy, a takĪe Znaczniki czy Etykiety. Pozostałe obiekty,
takie jak drzewa, samochody, meble moĪna wstawiü do modelu za pomocą narzĊdzia Obiekt.
Parametryczny oznacza, Īe moĪliwe jest swobodne konfigurowanie parametrów obiektu,
zaczynając od jego wymiarów, koĔcząc na najdrobniejszym detalu danego obiektu. Biblioteki
przechowują dane wyjĞciowe, w których uĪytkownik moĪe wprowadziü zmiany.
! Wstawiając obiekt do modelu, wstawiamy odniesienie do zewnĊtrznego pliku znajdującego siĊ
w Bibliotece obiektów, w którą ArchiCAD jest standardowo wyposaĪony, a która zawiera setki
edytowalnych obiektów.
Przenosząc pliki z danymi musimy pamiĊtaü, Īe elementy biblioteczne mogą nie zostaü
wyĞwietlone, jeĪeli system nie odnajdzie katalogu z bibliotekami w bieĪącej konfiguracji, lub gdy
elementy biblioteczne mają inne nazwy, np. w wyniku zmiany wersji jĊzykowej aplikacji.
Aby naprawiü plik projektowy moĪemy ponownie dołączyü katalog z Bibliotekami z bieĪącej
konfiguracji aplikacji (menu Plik → Biblioteki i Obiekty → MenedĪer Bibliotek) lub moĪemy wraz
z plikiem przenieĞü BibliotekĊ (moĪe wymagaü ponownego dołączenia).
29


(…)

…, dla których technika wielokąta jest
niewystarczająca.
NarzĊdzie Magiczna róĪdĪka moĪemy uaktywniü przytrzymując
klawisz <Spacji> lub korzystając z ikony
z Palety kontrolnej.
Rys. 9.3.3. Modelowanie płyty za pomocą
narzĊdzia Magiczna róĪdĪka.
Przykład modelowania zaokrąglonych schodów:
- korzystając z narzĊdzi Linia i Łuk rysujemy kontury schodków,
- wybieramy narzĊdzie Strop, definiujemy atrybuty pierwszego stopnia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz