MODELOWANIE ARCHICAD - Modelowanie kondygnacji fundamentów, ściany i ławy fundamentowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 714
Wyświetleń: 6279
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
MODELOWANIE ARCHICAD - Modelowanie kondygnacji fundamentów, ściany i ławy fundamentowe - strona 1 MODELOWANIE ARCHICAD - Modelowanie kondygnacji fundamentów, ściany i ławy fundamentowe - strona 2

Fragment notatki:

Mimo precyzji podczas wstawiania Ğcian, czasami korekty wymaga sposób połączenia Ğcian w
naroĪach. Aby „naprawiü” takie połączenie wybieramy dwie Ğciany (wskazanie z wciĞniĊtym
klawiszem ), nastĊpnie wybieramy narzĊdzie PrzeciĊcie z palety Standard.
Rys. 9.1.10. Połączenie Ğcian – przed i po uĪyciu narzĊdzia „PrzeciĊcie”.
9.2 Modelowanie kondygnacji fundamentów, Ğciany i ławy fundamentowe
Przed przystąpieniem do modelowania fundamentów naleĪy zdefiniowaü odrĊbną kondygnacjĊ
posiadającą odrĊbny rzut. W tym celu wybieramy z menu polecenie Projekt ĺ Ustawienia
kondygnacji (lub klawisz ), nastĊpnie:
wybieramy (wskazujemy) kondygnacjĊ „0”, moĪemy
wpisaü jej nazwĊ np. Parter, podajemy poziom od
którego kondygnacja siĊ zaczyna oraz jej wysokoĞü,
wybieramy przycisk ,
wpisujemy nazwĊ np. Fundamenty, podajemy
rzĊdną spodu fundamentów oraz ich wysokoĞü,
przycisk „OK” uaktywni okno rzutu fundamentów.
Rys. 9.2.1. Okno definiowania kondygnacji.
!
Ustawienia kondygnacji, ich wzniesienie i wysokoĞci nie mają Īadnego wpływu na
usytuowanie i wysokoĞci elementów projektu. Na kondygnacji parteru moĪe znaleĨü siĊ element
o wysokoĞci znacznie przekraczającej wysokoĞü kondygnacji – np. kominy.
W oknie rzutu kondygnacji moĪemy uwidoczniü podrys innej kondygnacji. Elementy podrysu są
widoczne, moĪemy siĊ do nich dowiązaü, ale nie
moĪemy ich zmieniaü. Podrys pozwala poprawnie
usytuowaü elementy kolejnych kondygnacji.
Uaktywnienie podrysu – ikona Podrys
z paska
Standard (lub polecenie z menu prawego klawisza
myszy). Polecenie to pozwala wybraü kondygnacjĊ,
której rzut bĊdzie stanowił podrys. O kolorze podrysu
decydują ustawienia w Palecie Podrys i Porównanie.
Rys. 9.2.2. Polecenia uwidaczniania Podrysu.
26
ZmianĊ wyĞwietlanego rzutu umoĪliwia paleta Nawigatora, zakładka
Projekt.
Rys. 9.2.3. Nawigator – kondygnacje.
Modelowanie Ğcian fundamentowych przebiega identycznie jak w przypadku Ğcian parteru. W
naszym modelu utworzymy Ğciany jednolite, których gruboĞü zmniejszymy o 3cm w stosunku do
zewnĊtrznych Ğcian parteru. Wstawiając Ğciany dowiązywaü siĊ bĊdziemy do wewnĊtrznych
wierzchołków podrysu Ğcian zewnĊtrznych. Ława fundamentowa moĪe byü elementem Ğciany
lub belki. PoniĪej, efekt koĔcowy modelowania fundamentów – widok modelu i przekroju.
Rys. 9.2.4. Widok i przekrój parteru budynku z fundamentami.
9.3 Tworzenie płyt (narzĊdzie Strop)
Ustawienie parametrów płyty: Paleta Info → Okno ustawieĔ narzĊdzia.
Rys. 9.3.1. Paleta ustawieĔ parametrów stropu.
Okno ustawieĔ narzĊdzia Strop ma takie same zakładki
jak okno ustawienia Ğciany. PowaĪna róĪnica, to sposób
odmierzania wysokoĞci elementu, Ğciana przyrastała w
górĊ, strop przyrasta w dół. Czyli strop o gruboĞci 20cm
zaczynający siĊ od poziomu 0, ma spód na rzĊdnej
-20, a
wierzch na rzĊdnej 0.
Rys. 9.3.2. Okno ustawieĔ narzĊdzia Strop.
27
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz