Architektura i urbanistyka

note /search

MODELOWANIE ARCHICAD - środowisko pracy ArchiCAD'a

 • Politechnika Warszawska
 • Architektura i urbanistyka
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2716

Zaleca siĊ wiĊc tworzenie projektów na tych samych wersjach programu lub przenoszenie takĪe folderów bibliotecznych lub zapisywanie projektów w formacie archiwalnym (*.pla). JeĪeli po otwarciu projektu pojawi siĊ Raport ładowania Bibliotek, oznacza to, Īe biblioteka uĪyta podczas tworzenia pr...

MODELOWANIE ARCHICAD - Arkusze wydruków

 • Politechnika Warszawska
 • Architektura i urbanistyka
Pobrań: 476
Wyświetleń: 7952

ZawartoĞü zestawienia jest oparta o Ustawienia Schematu Zestawienia, który pozwala zdefiniowaü wielkoĞci wystĊpujące w zestawieniu. Jednostki wyszczególnionych wartoĞci (np. długoĞü, objĊtoĞü) okreĞlone są oknie dialogowym Opcje ĺ Prefere...

MODELOWANIE ARCHICAD - Atrybuty elementów

 • Politechnika Warszawska
 • Architektura i urbanistyka
Pobrań: 294
Wyświetleń: 3234

7.4 Preferencje projektu Jest to zestaw zasad (polecenie Opcje → Preferencje Projektu) wyznaczających standardy oraz metody pracy obowiązujące w całym projekcie. Podstawowe to: • Jednostki i poziomy – ustawienia jednostek uĪywanych w projekcie, ich miana i dokładnoĞci. Zasada ta obowiązuje nas...

MODELOWANIE ARCHICAD - Dokumentacja 2D

 • Politechnika Warszawska
 • Architektura i urbanistyka
Pobrań: 567
Wyświetleń: 4186

Rys. 9.9.2. Przekład zdefiniowania stref. Strefy, w tym powierzchnie i kubatury, moĪemy zestawiaü w formie tabel. W tym celu wybieramy Listy ĺ Strefy ĺ Pomieszczenia/Kondygnacje. Ustawienia z Opcje ĺ Preferencje projektu ĺ Strefy pozwalają wpr...

MODELOWANIE ARCHICAD - Kondygnacje

 • Politechnika Warszawska
 • Architektura i urbanistyka
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2359

Standard. Tymczasowa linia pomocnicza pojawia siĊ podczas wprowadzania zmian i znika, gdy dana operacja zostanie ukoĔczona. 7 Rozpoczynamy pracĊ – konfiguracja projektu Przed rozpoczĊciem pracy nad projektem waĪne jest dokładne zaplanowanie zasad powstawania wirtualnego modelu. W ArchiCAD’zie ...

MODELOWANIE ARCHICAD - Kursor

 • Politechnika Warszawska
 • Architektura i urbanistyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2149

W oknie 3D moĪemy uwidoczniü na elementach kolor przypisanego materiału, kreskowanie wektorowe, a takĪe przypisaną teksturĊ. Sposób uwidocznienia materiału zaleĪy od wykorzystywanej procedury do tworzenia widoku. Polecenie Widok ĺ Tryby i Parametry Widoku 3D pozwala na zmianĊ miĊdzy WewnĊtrznym ...

MODELOWANIE ARCHICAD - Modelowanie dachu (narzędzie Dach)

 • Politechnika Warszawska
 • Architektura i urbanistyka
Pobrań: 364
Wyświetleń: 4354

zapisaü w „Bibliotece wewnĊtrznej”, która zawiera elementy biblioteczne zapisane bezpoĞrednio w pliku. Pliki schodów mają rozszerzenie .gsm. Wersja 14 ArchiCADa zapisuje tworzone elementy biblioteczne bezpoĞrednio w pliku, nie wymaga dołączania dodatkowych plików, tak jak to miało miejsce w popr...

MODELOWANIE ARCHICAD - Modelowanie kondygnacji fundamentów, ściany i ł...

 • Politechnika Warszawska
 • Architektura i urbanistyka
Pobrań: 714
Wyświetleń: 6279

Mimo precyzji podczas wstawiania Ğcian, czasami korekty wymaga sposób połączenia Ğcian w naroĪach. Aby „naprawiü” takie połączenie wybieramy dwie Ğciany (wskazanie z wciĞniĊtym klawiszem ), nastĊpnie wybieramy narzĊdzie PrzeciĊcie z palety Standard. Rys. 9.1.10. Połączenie Ğcian – przed i po uĪy...

MODELOWANIE ARCHICAD - Modelowanie słupów (narzędzie Słup)

 • Politechnika Warszawska
 • Architektura i urbanistyka
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2919

Rys. 9.3.6. Wycinanie otworu wielokątnego w płycie. 9.4 Modelowanie słupów (narzĊdzie Słup) Korzystając z „Okna ustawieĔ” narzĊdzia okreĞlamy wymiary słupa, jego wysokoĞü i rzĊdną posadowienia. Po wybraniu punktu kotwiczenia (wstawiania) moĪemy wprowadziü słupy do projektu wskazując na rzucie p...

MODELOWANIE ARCHICAD - Modelowanie terenu (narzędzie Siatka)

 • Politechnika Warszawska
 • Architektura i urbanistyka
Pobrań: 308
Wyświetleń: 5908

a) b) c) d) Rys. 9.7.7. Przykład modelowania dachu: a) wygenerowany dach, b) usuniĊta jedna z połaci, c) przekształcone połacie – przesuniĊte wierzchołki, d) dociĊta Ğciana i słup. 9.8 Modelowanie terenu (narzĊdzie Siatka) Siatki są dowolnymi powierzchniami utworzonymi przez zdefiniowanie ic...