MODELOWANIE ARCHICAD - Modelowanie terenu (narzędzie Siatka)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 294
Wyświetleń: 5901
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
MODELOWANIE ARCHICAD - Modelowanie terenu (narzędzie Siatka) - strona 1 MODELOWANIE ARCHICAD - Modelowanie terenu (narzędzie Siatka) - strona 2

Fragment notatki:

a)
b)
c)
d)
Rys. 9.7.7. Przykład modelowania dachu: a) wygenerowany dach, b) usuniĊta jedna z połaci, c)
przekształcone połacie – przesuniĊte wierzchołki, d) dociĊta Ğciana i słup.
9.8 Modelowanie terenu (narzĊdzie Siatka)
Siatki są dowolnymi powierzchniami utworzonymi przez zdefiniowanie ich charakterystycznych
punktów i dokonanie interpolacji miĊdzy nimi. MoĪemy tworzyü samą powierzchniĊ siatki, siatkĊ
wraz z powierzchniami bocznymi lub całą bryłĊ terenu
(paleta Info →
Geometria i połoĪenie).
System pozwala na tworzenie siatek wielokątnych, prostokątnych, prostokątnych obróconych
oraz siatek regularnych (z punktami aktywnymi)
(→paleta Info).
Tworzenie siatki wielokątnej lub prostokątnej to:
wybór narzĊdzia i jego parametrów → paleta Info, w tym wysokoĞü połoĪenia siatki,
utworzenie siatki przez wskazanie jej wierzchołków.
Do utworzonej siatki (np. prostokątnej) moĪemy dodaü nowe punkty (warstwice) np. w celu
zróĪnicowania wysokoĞci. Aby to zrobiü, wybieramy utworzoną siatkĊ (narzĊdzie Strzałka),
nastĊpnie wybieramy narzĊdzie Siatka i z wybraną opcją konstruowania wieloboku wskazujemy
kolejne wierzchołki wielokąta warstwicy. Po domkniĊciu wybieramy opcjĊ „Dodaj nowe punkty” z
36
widocznej palety. Do utworzonej warstwicy, po jej wybraniu, moĪemy przypisaü wartoĞü
wysokoĞci, korzystając z narzĊdzia „PodnieĞ punkt siatki” z Palety pomocniczej.
Rys. 9.8.1. Podniesienie wĊzłów siatki.
Siatki mogą byü modyfikowane z wykorzystaniem narzĊdzi Palety pomocniczej, moĪemy:
przesunąü wĊzeł siatki w płaszczyĨnie XY lub zmieniü jego połoĪenia w pionie, moĪemy dodaü
lub usunąü czĊĞü siatki.
Rys. 9.8.2. NarzĊdzia Palety pomocniczej Siatki.
9.9 Strefy
Strefy są elementami przestrzennymi, które reprezentują pomieszczenia - przestrzenie, o
róĪnych funkcjach. Celem wprowadzenia stref jest podzielenie przestrzeni budynku na czĊĞci o
róĪnych zastosowaniach. Parametrami Strefy są: przeznaczenie pomieszczenia (kategoria
strefy), jego powierzchnia i kubatura. Dane te moĪemy wyĞwietlaü korzystając z metryczek
stref.
Aby utworzyü StrefĊ, wybieramy narzĊdzie Strefa. W oknie ustawieĔ narzĊdzia definiujemy
takie parametry jak nazwa pomieszczenia, kategoria
strefy, wysokoĞü pomieszczenia oraz wygląd i skład
opisu pomieszczenia (metryczki strefy). Kategorie
stref są wstĊpnie zdefiniowane, moĪemy je zmieniaü i
uzupełniaü: Opcje ĺ Atrybuty
Elementów ĺ Kategorie stref.
Rys. 9.9.1. Ustawienia i wygląd Metryczki strefy.
NastĊpnie korzystamy z jednej z 3 technik okreĞlenia wielokąta strefy:
pozwala okreĞliü wielokąt strefy przez wskazanie jego wierzchołków,
pozwala automatycznie wykryü przestrzeĔ wokół wskazanego punktu, granicą strefy
jest wewnĊtrzna linia Ğcian,
pozwala automatycznie wykryü przestrzeĔ wokół wskazanego punktu, granicą strefy są
osie Ğcian.
JeĪeli dokonamy zmiany w projekcie, Strefy nie aktualizują siĊ automatycznie. Aby
zaktualizowaü Strefy wybieramy Projekt ĺ Uaktualnij strefy.
37
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz