Wytrzymałość materiałów - strona 7

note /search

Przykład rozwiązania belki prostej

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 77
Wyświetleń: 742

A. Zaborski, Belka prosta – równania sił przekrojowych  Przykład rozwi ą zania belki prostej  1.5 m 0.3 m 0.5 m 0.8 m 1.2 m 0.7 m 1.6 m 25 kN/m 10 kN/m 17 2 kN 60 kNm 25 kN/m   Rozwi ą zanie  1. Analiza geometrycznej niezmienności układu.  Układ jest geometrycznie niezmienny wewnętrznie (jedna tarc...

Belka ukośna

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 980

A. Zaborski, Belka uko na  Belka uko na  Rozwi za  poni szy układ:  VB RA 1.0 m 0.8 m 0.8 m 1.5 m 1.2 m 1.2 m α y x 18 kN 25 kNm 20 kN/m VB HB   1.  Układ jest geometrycznie niezmienny wewn trznie (1 tarcza) i geometrycznie niezmienny zewn trznie (2  tarcze poł czone 3 pr tami).  2.  Obliczenie rea...

Belki ukośne

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 49
Wyświetleń: 847

A. Zaborski, Belki uko ne  Belki uko ne  Układaj c równania sił przekrojowych odpowiednio dobieramy obliczeniowy układ  współrz dnych. Nale y zwróci  uwag  na ró ne mo liwo ci definiowania intensywno ci  obci enia  q(x) .  1. Obci enie pionowe, intensywno  podana w rzucie na o  poziom     a  b  α  ...

Belki proste - zadania do samodzielnego rozwiązania

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 406

Adam Zaborski – belki proste, zadania do samodzielnego rozwi zania    Belki proste  Zapisa  równania sił przekrojowych dla poni szych belek. Narysowa  wykresy M-Q-N dla  poni szych belek, zwracaj c uwag  na charakterystyczne cechy wykresów (wykresy musz   by  rysowane w skali): wypukło , skoki i ic...

Belki przegubowe (gerberowskie)

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 56
Wyświetleń: 3213

Adam Zaborski – belki gerberowskie, zadania do samodzielnego rozwi zania    Belki przegubowe (gerberowskie)  Je li belki proste s  poł czone przegubowo w linii prostej, to stosujemy specjalny algorytm  ich rozwi zywania:  −  wyznaczamy reakcj  poziom  i rysujemy wykres siły podłu nej; w dalszej cz ...

Belki ukośne - zadania

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581

Adam Zaborski – belki uko ne, zadania do samodzielnego rozwi zania    Belki uko ne  Zapisa  równania sił przekrojowych poni szych belek, zwracaj c uwag  na sposób przyj cia  układu odniesienia. Wypróbowa  inne alternatywne układy współrz dnych. Narysowa   wykresy M-Q-N dla poni szych belek:      ...

Charakterystyki geometryczne przekroju

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 812

A. Zaborski, Charakterystyki geometryczne przekroju  Charakterystyki geometryczne przekroju  Okre li  charakterystyki geometryczne przekroju.    C  1  2  z1  y1  1  2  4  5    Rozwi zanie:  pole powierzchni:  F  = 5  × 4 – 0.5 × 2 × 1 = 19 cm2  poło enie  rodka ci ko ci (wzgl dem osi  y 1,  z 1):  ...

Kinematyka - ćwiczenia

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1211

Kinematyka ćwiczenia 1 - 1 - Przykład 1 Punkt porusza się w jednej płaszczyźnie, przy czym równania ruchu mają następującą postać: cm cm (1.1) Należy wyznaczy tor punktu oraz jego położenie w chwili t = 0 Rozwiązanie wiadomo że: (rys.1.1) f(t) f(t) = cosh t sinh t = f(t) 1 t 0 Rys.1.1 stąd: (1...

Ćwiczenia 6

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 714

Ćwiczenia 6 - 24 - Przykład 21 Obliczyć prędkość punktu B pręta AB przedstawionego na rysunku 21. Dane: α = 32 0 , AB = l = 2 m, V A = 3 m/s. B α 0 A V A Rys.21 kąt B0A = 90 0 Rozwiązanie B C ω kąt 0BC = 90 0 V B kąt CA0 = 90 0 α 0 A V A Rys. 21a C jest środkiem obrotu chwilowego , Przykład 22 K...

Ćwiczenia statyka 1

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1463

Ćwiczenia statyka 1 - 1 - Zadanie 1 Znaleźć wypadkową trzech sił zbieżnych P 1 , P 2 , P 3 w przypadku gdy wartości tych sił są sobie równe, tj P 1 = P 2 = P 3 = 12 N, a kierunki ich podaje rysunek 1. Dany kąt α = 33 0 . P 1 α P 2 α P 3 Rys.1 Ro...