Belki ukośne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Belki ukośne  - strona 1 Belki ukośne  - strona 2 Belki ukośne  - strona 3

Fragment notatki:

A. Zaborski, Belki uko ne  Belki uko ne  Układaj c równania sił przekrojowych odpowiednio dobieramy obliczeniowy układ  współrz dnych. Nale y zwróci  uwag  na ró ne mo liwo ci definiowania intensywno ci  obci enia  q(x) .  1. Obci enie pionowe, intensywno  podana w rzucie na o  poziom     a  b  α  HA  VA  x  y  RB  q   y=xtg α=xb/a    8 ) cos ( cos sin ) ( ) ( sin cos ) ( ) ( 2 ) ( 2 max 2 α α α α α l q M H qx V x N H qx V x Q qx y H x V x M A A A A A A = − + − = − − = − − =   2. Obci enie poziome, intensywno  w rzucie na o  pionow     α  q  x  y  RB  HA  VA  y=xtg α    8 ) sin ( cos ) ( sin ) ( sin ) ( cos ) ( 2 ) ( 2 max 2 α α α α α l q M qy H V x N qy H V x Q qy y H x V x M A A A A A A = − + − = − + = − + =   3. Obci enie pionowe, intensywno  na metr bie cy belki    α  x  y  q  RB HA  VA  y=xtg α    Q(x) dx dM(x) ds dx dx dM(x) ds dM(x) = = = = cos A. Zaborski, Belki uko ne  dx x dM ds dx dx x dM ds s dM qx H V x N qx H V x Q x x q y H x V x M A A A A A A ) ( cos ) ( ) ( sin cos cos sin ) ( cos cos sin cos ) ( 2 cos ) ( α α α α α α α α α α = = + − − = − + = − − =   Zadanie, po odpowiednim przeliczeniu intensywno ci obci enia ci głego (z warunku  równo ci wypadkowych), mo na oblicza  jak w przykładzie 1.  Obliczenia w układzie współrz dnych zwi zanym z osi  belki s  mniej wygodne:    α  x  q  RB  VA  HA    8 ) cos ( sin ) ( cos ) ( 2 cos ) ( max α α α α l ql M qx H x N qx V x Q x qx x V x M A A A = + − = − = − =   4. Obci enie prostopadle do osi belki, intensywno  obci enia podana na metr bie cy belki    x  α q  RB VA  HA    8 ) ( ) ( 2 ) ( 2 max 2 ql M H x N qx V x Q qx x V x M A A A = − = − = − =   W „normalnym” układzie współrz dnych, niezwi zanym z osi  belki:    y  x  α q  RB VA  HA    moment zginaj cy zapisze si :  2 cos 2 cos 2 cos ) ( − − = − − = α α α x q y H x V x x q y H x V x M A A A ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz