Belki przegubowe (gerberowskie)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 3325
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Belki przegubowe (gerberowskie)  - strona 1

Fragment notatki:

Adam Zaborski – belki gerberowskie, zadania do samodzielnego rozwi zania    Belki przegubowe (gerberowskie)  Je li belki proste s  poł czone przegubowo w linii prostej, to stosujemy specjalny algorytm  ich rozwi zywania:  −  wyznaczamy reakcj  poziom  i rysujemy wykres siły podłu nej; w dalszej cz ci  rozwi zania pomijamy wszystkie składowe poziome obci enia,   −  rysujemy schemat zast pczy belki gerberowskiej: id c od lewej – od przegubu do  przegubu – rozbijamy belk  na belki proste, opieraj c je jedna na drugiej w taki sposób,  aby ka da z belek była prawidłowo podparta.,  −  wyznaczamy reakcje i rysujemy wykresy momentów zginaj cych i sił poprzecznych,  poczynaj c od belek "górnych"; na ko cu rozwi zujemy belki poło one "najni ej";  reakcje z belek górnych przykładamy do belek le cych bezpo rednio pod nimi,  pami taj c o zmianie zwrotu sił,  −  na ko cu rysujemy zbiorcze wykresy M-N dla całej belki, pami taj c,  e przegub nie jest  punktem charakterystycznym równa  sił przekrojowych (jest jedynie miejscem zerowania  si  momentu zginaj cego).   Zadania  Narysowa  wykresy M-Q-N dla poni szych belek:      ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz