Ekonomika przedsiębiorstwa - strona 2

note /search

Ekonomika przedsiębiorstwa - odpowiedzi na zagdanienia

 • Politechnika Wrocławska
 • Ekonomika przedsiębiorstwa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1127

Ekonomika - jest nauką stosowaną o działalności gospodarczej, dotyczącą warunków i możliwości jej prowadzenia, oraz prawidłowościach występujących w podejmowanych decyzjach. Ekonomika Przedsiębiorstw - nauka o zależnościach ekonomicznych zachodzących między poszczególnymi czynnikami potrzebnymi do ...

środki obrotowe w przedsiębiorstwie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonomika przedsiębiorstwa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1631

Środki obrotowe w przedsiębiorstwie. Aktywa obrotowe (zaliczamy do nich): I. Zapasy 1. Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy Należności krótkoterminowe II. 1. Należności o...

Analiza finansowa - omówienie - Analiza ekonomiczna

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonomika przedsiębiorstwa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 525

Analiza finansowa zajmuje się badaniem sytuacji finansowej danego przedsiębiorstwa Funkcja analizy:- informac- kontrolna- oceniająca Rodzaje analiz ekonomicznych: 1.kryt czasu; - roczna - kwartalna - miesiecz 2.kryt funkcjonalne; - kompleksowe, - wycinkowe, - problemowe, - bieżace 3.kryt przed...

Gospodarka materiałowa - omówienie - klasyfikacja i cechy

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonomika przedsiębiorstwa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1358

Gospodarka materiałowa dotyczy zaopatrzenia, magazynowania (składowania), zużycia, wyceny, kontroli zużycia. Materiały zalicza się do przedmiotów pracy. Dla księgowego to majątek trwały. Cechą charakterystyczną każdego materiału j...

Inwestycje - omówienie - NPV

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonomika przedsiębiorstwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 749

Inwestycja – nakł rzecz, którymi są śr płatn i nakł osobo w postaci płac pracownicz mające na celu. stworze nowych, powiększ lub moderniz istniejąc majątku trwałego o charakt zarówno produkcyj jak i konsumpc. Systematyka inwest. Z praktycz pkt widzenia podmi gospodar znaczenie ma podział inwest ...

Polska kwalifikacja wyrobów i usług - omówienie - Sekcje

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonomika przedsiębiorstwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

PKWiU – POLSKA KWALIFIKACJA WYROBÓW I USŁUG To kwalifikacja wyrobów krajowych i importowanych będących w obrocie polskiej gospodarki. Wyroby to surowce, półfabrykaty, wyroby finalne, zespoły i części tj: wszystko, co znajduje się w obrocie. Usługi to wszelkie czynności świadczone na rzecz podmio...

Leasing - omówienie - pojęcie i rodzaje

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonomika przedsiębiorstwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 672

Pojęcie i rodzaje leasingu. Leasing - jest umownym stosunkiem cywilnoprawnym. W ramach leasingu jedna ze stron umowy (finansujący, leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (korzystającemu,

Pojęcie i klasyfikacja środków trwałych - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonomika przedsiębiorstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

Pojęcie i klasyfikacja środków trwałych. Aktywa – to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku zdarzeń przeszłych które zgodnie z oczekiwaniami spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Środki trwałe są to rzeczow...

Systemy płac i wynagrodzeń pracowników - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonomika przedsiębiorstwa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 686

Systemy płac i wynagrodzeń pracowników. Płaca – to wynagrodzenie za wykonanie pracy określonej w umowie. Środki pieniężne przeznaczone na wypłatę tworzą tzw. Fundusz Płac. Płace wraz z uzupełnieniami stanowią istotny element kosztów produkcji. Stanowią również czynnik stymulowania wzrostu produ...

Wskaźniki finansowe - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonomika przedsiębiorstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

Wskaźniki finansowe Ust o rach. mówi, że podmioty gosp musza sporządzać na określone dni statyst. Sprawozdania finan w ściśle określonej formie Sprawozdanie finansowe zawiera: - bilans,- rach zysków i strat,- informacje dodatkowa ,- spr z przepływu śr. pieniężnych,- spr z działalności przedsię...