środki obrotowe w przedsiębiorstwie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1638
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
środki obrotowe w przedsiębiorstwie - strona 1 środki obrotowe w przedsiębiorstwie - strona 2 środki obrotowe w przedsiębiorstwie - strona 3

Fragment notatki:

Środki obrotowe w przedsiębiorstwie.
Aktywa obrotowe (zaliczamy do nich):
I.
Zapasy
1. Materiały
2. Półprodukty i produkty w toku
3. Produkty gotowe
4. Towary
5. Zaliczki na dostawy
Należności krótkoterminowe
II.
1. Należności od jednostek powiązanych
2. Należności od pozostałych jednostek
a.
Z tytułu dostaw i usług
b.
Z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych
c.
Inne (np. od pracownika)
d.
Dochodzone na drodze sądowej
Inwestycje krótkoterminowe
III.
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
IV.
Ciągły proces zmiany postaci określa się mianem ruchu okrężnego środków obrotowych. W
każdym z jego cykli wymienia się 2 sfery:
1. Sfera obiegu
a. Faza zaopatrzenia
(powstają zobowiązania)
b. Faza sprzedaży
(powstają należności)
2. Sfera produkcyjna
a. Faza produkcji
Istotna z punktu widzenia gospodarowania środkami obrotowymi jest szybkość ich krążenia.
Do pomiaru szybkości krążenia środków obrotowych wykorzystuje się następujące
wskaźniki:

„Ps” – przeciętny stan środków obrotowych

„T” – przyjęty okres obliczeniowy (T=360 dni)

„R” – wielkość obrotu (koszt własny realizacji)
1. Długość jednego cyklu ruchu okrężnego (czas / okres jednego obrotu)
2. Współczynnik rotacji
3. Wielkość środków obrotowych przypadających na 1zł obrotu w okresie
Zwiększenie szybkości krążenia środków obrotowych korzystne z punktu widzenia
efektywnego gospodarowania jest możliwe poprzez:

W fazie zaopatrzenia – terminowa i sprawna realizacja procesów zaopatrzenia,
przestrzeganie norm zużycia materiałów oraz norm zapasów magazynowych

W fazie produkcyjnej – skrócenie cyklu produkcyjnego poprzez automatyzację

W fazie sprzedaży – zwiększenie sprawności służb marketingowych, sprawna
ekspedycja, szybkie wystawianie faktur.
Należności krótkoterminowe - są to kwoty pieniężne należne od odbiorców (dłużników) za
sprzedane, a jeszcze niezapłacone produkty i towary oraz inne należności z tytułu udzielonych
zaliczek, nadpłat, z tytułu kar i odszkodowań umownych, obciążeń za niedobory i szkody, a
także należności sporne, czyli roszczenia.
Powiązania cyklu handlowego z cyklem krążenia środków obrotowych ilustruje cykl obrotu
środków pieniężnych (cykl gotówkowy) – okres upływający od momentu wydatkowania
środków pieniężnych na zakup czynników produkcji do momentu uzyskania przychodu ze
sprzedaży, wytworzonych za ich pomocą produktów.
Cykl zależy od:

Cyklu konwersji zapasów „Cz” – okres przekształcenia zapasów materiałowych w
zapasy produkcyjne

Długości cyklu konwersji należności „Cn” – okres jaki upływa od momentu
zaistnienia należności do momentu ich uregulowania przez odbiorców.

Długości okresu odroczenia płatności zobowiązań przedsiębiorstwa „Co” – okres jaki
upływa od momentu otrzymania dostawy do momentu uregulowania zobowiązania z
tytułu otrzymania dostawy
(im krótszy cykl tym lepszy)
Strategia zarządzania majątkiem obrotowym powinna koncentrować się na ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz