Ekonomika przedsiębiorstwa

note /search

Ekonomika przedsiębiorstwa-opracowane zagadnienia na egzamin

  • Politechnika Wrocławska
  • Ekonomika przedsiębiorstwa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 644

Podać wymiary macierzy: BCG (Boston Consulting Group) - metoda prezentacji portfela produkcji, oraz instrument controllingu strategicznego, pozwala na ocenę możliwości rozwojowych firmy i określenie jej pozycji strategicznej.. Zale...

Środki obrotowe w przedsiębiorstwie - omówienie

  • Ekonomika przedsiębiorstwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 651

Środki obrotowe w przedsiębiorstwie. Aktywa obrotowe (zaliczamy do nich): I. Zapasy 1. Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy Należności krótkoterminowe II. 1. Należności o...

Analiza finansowa - omówienie

  • Ekonomika przedsiębiorstwa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 742

Analiza finansowa zajmuje się badaniem sytuacji finansowej danego przedsiębiorstwa Funkcja analizy:- informac- kontrolna- oceniająca Rodzaje analiz ekonomicznych: 1.kryt czasu; - roczna - kwartalna - miesiecz 2.kryt funkcjonalne; - kompleksowe, - wycinkowe, - problemowe, - bieżace 3.kryt przed...

Gospodarka materiałowa - omówienie - koszt materiałów

  • Ekonomika przedsiębiorstwa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 994

Gospodarka materiałowa dotyczy zaopatrzenia, magazynowania (składowania), zużycia, wyceny, kontroli zużycia. Materiały zalicza się do przedmiotów pracy. Dla księgowego to majątek trwały. Cechą charakterystyczną każdego materiału j...

Inwestycje - omówienie - Fale średnie - Met zaktualizow wartości netto...

  • Ekonomika przedsiębiorstwa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 483

Inwestycja – nakł rzecz, którymi są śr płatn i nakł osobo w postaci płac pracownicz mające na celu. stworze nowych, powiększ lub moderniz istniejąc majątku trwałego o charakt zarówno produkcyj jak i konsumpc. Systematyka inwest. Z praktycz pkt widzenia podmi gospodar znaczenie ma podział inwest ...

Polska kwalifikacja wyrobów i usług - omówienie

  • Ekonomika przedsiębiorstwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 742

PKWiU – POLSKA KWALIFIKACJA WYROBÓW I USŁUG To kwalifikacja wyrobów krajowych i importowanych będących w obrocie polskiej gospodarki. Wyroby to surowce, półfabrykaty, wyroby finalne, zespoły i części tj: wszystko, co znajduje się w obrocie. Usługi to wszelkie czynności świadczone na rzecz podmio...

Pojęcie i klasyfikacja środków trwałych - omówienie

  • Ekonomika przedsiębiorstwa
Pobrań: 154
Wyświetleń: 903

Pojęcie i klasyfikacja środków trwałych. Aktywa – to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku zdarzeń przeszłych które zgodnie z oczekiwaniami spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Środki trwałe są to rzeczow...

Systemy płac i wynagrodzeń pracowników - omówienie

  • Ekonomika przedsiębiorstwa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 980

Systemy płac i wynagrodzeń pracowników. Płaca – to wynagrodzenie za wykonanie pracy określonej w umowie. Środki pieniężne przeznaczone na wypłatę tworzą tzw. Fundusz Płac. Płace wraz z uzupełnieniami stanowią istotny element kosztów produkcji. Stanowią również czynnik stymulowania wzrostu produ...

Wskaźniki finansowe - omówienie

  • Ekonomika przedsiębiorstwa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1183

Wskaźniki finansowe Ust o rach. mówi, że podmioty gosp musza sporządzać na określone dni statyst. Sprawozdania finan w ściśle określonej formie Sprawozdanie finansowe zawiera: - bilans,- rach zysków i strat,- informacje dodatkowa ,- spr z przepływu śr. pieniężnych,- spr z działalności przedsię...