inwestycje - omówienie - Fale średnie - Met zaktualizow wartości netto

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 483
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
inwestycje - omówienie - Fale średnie - Met zaktualizow wartości netto - strona 1 inwestycje - omówienie - Fale średnie - Met zaktualizow wartości netto - strona 2 inwestycje - omówienie - Fale średnie - Met zaktualizow wartości netto - strona 3

Fragment notatki:

Inwestycja – nakł rzecz, którymi są śr płatn i nakł osobo w postaci płac pracownicz mające
na celu. stworze nowych, powiększ lub moderniz istniejąc majątku trwałego o charakt
zarówno produkcyj jak i konsumpc.
Systematyka inwest. Z praktycz pkt widzenia podmi gospodar znaczenie ma podział inwest
na:
-finan (akcje, obligacje, lokaty, udziały)
-rzeczo (nowe inwest, moderniz) niemateria (licenc, paten, wynala, zn towar)
Inwest. Odtworzeniowe – nie zmieniają pierwotnej zdolności produkc przedsieb.
Inwest. Rozwoj – powodują wzrost pierwotn zdolności produkt
Ze względu na przeznaczenie
- inwest produkc realizow w działach produkcji materiał
- inwest nieprodukc realizow w działach poza sferą produkcji materiało
Ze wzgl na szczebel podjęcia decyzji inwestyc wyróżnia się:
- inwest. Scentralizow podejmow przez rząd sejmu -zdecentralizow podejmow przez
przedsieb. lub gminę
Inwest centralne są finans z budżetu państwa lub kredyt bankowym.
Inwest przedsieb. mogą być finans z zysku przedsieb., z funduszu amortyzacyj, kredyt
banko, z dotacji
Inwest terminowe są realizowane z kredyt bankow, z dotacji, z czynów społeczn.
Inwestor- oso prawna tj. organ państwa, organiza politycz, związko lub os fiz podejmuj
działalność inwestyc, w której wyniku zapisuje się na jej rzecz powstały przyrost wartości
majątku lub innych wartości.
O podjęciu realizow inwest decyduje wiele czynników tj, ekologiczne, gospodarcze,
społeczne. Ostatecz decydującym kryterium o podjeciu zamierzenia inwestycyjnego jest jej
efektywność ekonomiczna.
Rachunek efektywno inwest obejmuje porównan korzyści gospodarcz z nakładem.
Rodzaje korzyści gospodar:
- efekty użytkowe wyrażone przyrostem produk
- efekty oszczędnoś wyrażone oszczędnoś w zużyciu mater
- efekty ekologiczne
Rachunek opłacalności przedsięwzięć inwest można przeprowadzić obliczając:
- wskaźnik prostej stopy zysku ; P=(Zn/I)*100% Zn- roczny zysk netto, I- nakłady finans
poniesio na realiza zamierzenia inwestyc
- okres zwrotu nakładów n=I-∑ni=i CFi=0, I-nakady, CF- Cash flow roczne nadwyżki finans
osiągane w kolejnych latach liczone od momentu zrównania się z nakładami
Lub wykorzyst metody oparte na zdyskontowa miarach efektywono.
- met zaktualizow wartości netto (NPV)
- met wewnęt stopy zwrotu (IRR)
Okres zwrotu nakładu
Met zaktualizow wartości netto- służy współczyn dyskontuj zwany dalej dyskontem (at)
będący odwrotnoś % składowego (Ps) at-1/(1+r)t r- ST. %, t-kolejny rok okresu badawcz n,
PS=(1+r)t PS- służy do obliczania wartości przyszłej (Wp) po n-latach, zainwestowanego
kapitału I.
wartość przyszła (WP)=I(1+r)t
Aby określić zaktualizowana wartość netto NPV konieczna jest znajomość:
- sum przyszłych wpływów i wydatków w poszczegól latach funkcjonow przedsiębior w celu
określenia przepływów gotówkow
- okresu przepływu Śr pienięż wyznaczają horyzont czasowy analizy
- właściwej stopy dyskontowej
NPV przedsięwzięcia inwest jest równa sumie zdyskontow, przepływów gotówko (
wpływów gotówko netto) w kolejnych latach jego funkcjono ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz