Wskaźniki finansowe - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wskaźniki finansowe - omówienie - strona 1 Wskaźniki finansowe - omówienie - strona 2 Wskaźniki finansowe - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Wskaźniki finansowe
Ust o rach. mówi, że podmioty gosp musza sporządzać na określone dni statyst.
Sprawozdania finan w ściśle określonej formie
Sprawozdanie finansowe zawiera:
- bilans,- rach zysków i strat,- informacje dodatkowa ,- spr z przepływu śr. pieniężnych,- spr z
działalności przedsiębiorstwa
Za prawidłowe sporządzenie spr finans odpowiada kierownik do zarzadzania przedsieb.
Bilans – wskazuje stan aktywów i pasywów
Rach. zysków i strat – podaje przychody, koszty, zyski i straty nadzwyczajne i obowiązkowe
obciążenia WF
Info dodat – przedtawia nieujęte w bilansie i rach zysków i strat dane wyjaśnienia niezbędne,
aby spr finansowe przedstawiało jasno i rzetelnie sytuację majątkową, finansowa i
rentowność przedsieb.
Wskaźniki:
1. wsk. Płynności: wsk. płynn bieżącej, finansowej, i szybkiej płynn finansowej
2. wsk. sprawności działania: obrotu zapaami, obrotu aktywami, ściągania należności,
operatywności
3. wsk. zadłużenia: wsk zadłużenia aktywów, kapitału, pokrycia spłaty długu
4. wsk. rentowności: aktywów, kap. własnego, sprzedaży
Wski. płynności – pokazuje zdolność przedsięb. do wywiązywania się z bieżących zob. fin.
Post. źródłem środków , służących do zaspokajania tych zob są aktywa bieżące
Wsk bieżącej płynności fin(BPF) = aktywa bieżące/zob bieżące; (aktywa biez - gotówka,
należności, zapasy) (zob biez – różnorodne zob). wart 1,2 do 2,0. BPF mierzy zdolność
przedsieb. do spłaty krótko term zob bez konieczności upłynniania części aktywów trw.
Wysoka wart BPF (3,4) oznacza duze zaangażowanie kap obrot
Wsk szybkiej płynn fin (SZPF) = (akt biezące-zapasy)/zob bieżące. Wart 1,0 do 1,2. wart
miejsza od 1.0 tzn zw przedsieb ma trudności płatnicze. SZPF różnie się od BPF tym ze nie
obejmuje całych akt bieżących a jedynie składniej najbardziej płynne. Określa zdolność
przedsieb. do realizacji krót term zob aktywami o dużej płynności. Zapasy to skł o
najmniejszej plynności – zwłaszcza produkcja w toku.
Wsk. sprawności działania – umożliwiają określenie efektywności skl majątkowych
mierzoną wielkością uzyskanej sprzedaży
Wsk. obrotu zapasami (OZ) = koszt sprzedanych wyrobów/ przeciętny stan zapasów.
Informuje ile razy w ciągu roku zapasy zostały przekształcone w sprzedane wyroby got.
Niska wart oznacza mała ilość cykli obrotów wykonanych przez przeciętny poziom zapasów
w ciagu roku tj długi okres obrotu zapasami
Wsk. obrotu aktywami (OA) = sprzedaż/ aktywa ogół. Mierzy zdolność aktywów do
generowania sprzedaży. Im wiekszy tym lepiej. Przedsieb wymagające dużych nakładów kop
cechuja się niskim OA
Wsk ściągania należności (WSN) = należ na koniec roku/przeciętna dzienna sprzedaż.
Nazywa się okresem spływu należ. Oznacza liczbę dni w ciągu których następuje wywiązanie
się odbiorc z zob wobec przedsieb. Im mniejszy tym lepiej. Wysoki zwiększa prawdop
wystąpienia należ nieściągalnych.
Wsk. operatywności (WOP) = koszt własny sprzed/wart sprzed. Określa aktywność przedsieb
w wykorzystaniu posiadanych zasobów. Wart 0,5 do 0,9
Wsk. zadłużenia akt (WZA) = ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz